LOTI I FUNDIT

DEN HUMANITÆRE FORENING - DEN SIDSTE TÅRE

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

 STATUTI 2023
   14. 05. 2023 - Kopenhagë

neni - 1
Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë
Shoqata është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në
Kopenhagë, ne adresën:
Bedri Bytyçi
 
Nørre Alle 16
2600 Glostrup
Nr. i tlf: +45 50 37 65 85
Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353,
Danske bank”
 
neni - 2
Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.
Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.
neni - 3
 
Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes në vendlindje.
 
neni - 4
Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga
Danimarka në vendlindje. Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të
ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit“. Gjithashtu nëse familja vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.
 
neni – 5a
Anetarët e rinjë që shprehin dëshirën me u anëtarsuar në këtë FOND, janë të obliguar t’i regjistrojnë dhe të paguajnë antarësinë për të gjithë antarët e familjes së ngushtë të tyre, edhe nëse ata jetojnë në adresa të ndryshme në Danimarkë. Ata duhet të paguajnë anëtarësinë vjetore (100kr në vit), llogaritur prej vitit 2009 (kur ka filluar FONDI) e deri në vitin kur  ata  e bëjnë pagesën. ( Shembull: Nëse anëtarët e rinjë vendosin të antarësohen në Fond në vitin 2023, ata duhet të startojnë me pagesën 1500kr për antarë, pastaj nga viti pasues, 2024 paguajnë 100kr në vit për antar, sikur anëtarët tjerë të Fondit)
(Sqarim: Anëtarë të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e anëtarsisë të anëtarve të saj.
Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze).
 
neni – 5b
Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Prill.(dmth. afati i fundit 5 Prill), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon
të drejtën e kompenzimit nga fondi). Pagesat e antarësisë të kryhen patjetër nëpermes e-bankës
(internetit), në të kundërten, nëse pagesa bëhet në forma tjera, atëherë anëtarët duhet patjetër të paguajnë nga 150 kr. daneze për qdo pagesë.
 
neni -6
Anëtarët që anëtarsohen për herë të parë, të drejtën e kompenzimit nga fondi, (nese ju ndodhe rasti i vdekjes), familja e tij e realizojn ( fiton ), vetëm atëherë kur rasti i vdekjes ka ndodhur pas gjashtë muajve, kohë e llogaritur nga data kur kryhet pagesa e antarësisë.
( Dmth. Familja e anëtarit të ri, nuk ka të drejtë kompenzimi në gjashtë muajtë e parë , edhe nëse i ndodhë rasti i vdekjes, kohë e llogaritur nga data kur është realizuar pagesa e antarësisë). E njëjta vlenë edhe per anëtarët joaktiv të cilët aktivizohen pas një pauze mbi 2 vjeqare.
-Ky kriter nuk vlen për ata anëtarë të rinjë të cilët anëtarësohen në fond në formë të organizuar si grup me minimum 40 anëtarë, duke e realizuar pagesen pako, për të gjithë grupin duke paguar nga 100kr për anëtar prej vitit 2009 në llogari të Fondit, në afatin Janar - Mars. Ky grup anëtarësh e fitojnë statusin e anëtarëve  të rregullt nga dita e realizimit të pagesës.
 
neni - 7
Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.
 
neni - 8
Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).
 
neni - 9
Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond.
 
neni - 10
Këtë statut mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik adresa eshte: lotifundit.dk [1]
 
neni - 11
Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor.
 
neni - 12
Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.
 
neni - 13
Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga
anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).
 
neni - 14
Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).
 
neni - 15
Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte
dokumentacion:
- Certifikatën e vdekjes
- Fakturen e transportit të kufomës dhe
- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.
 
neni - 16
Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.
 
neni - 17
Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze: Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”
 
neni - 18
Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.
 
neni – 19
Shoqata humanitare ”Loti i Fundit” nuk ka pergjegjesi juridike ne rast qe kompania e kontraktuar bie ne konflikt, me rregullat dhe ligjet perkatese ku vepron gjat kryrjes se sherbimit pergjegjesia bie mbi kompanin qe kryen sherbimin.
14. 05. 2023
Kopenhagë

 

 


 

 

STATUTI 2018

neni - 1

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

Shoqata është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në

Roskilde, ne adresën:

Bedri Bytyçi

Parkvej 13.1TH

4000 Roskilde

Nr. i tlf: +45 50 37 65 85

Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353,

Danske bank”

neni - 2

Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.

Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.

neni - 3

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes në vendlindje.

neni - 4

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të  kufomës i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga

Danimarka në vendlindje.  Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të

ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit“. Gjithashtu nëse familja vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

neni – 5a

Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë fond, duhet të startoj me pagesën në shumën prej 500 kr. daneze dhe  pastaj në vitin pasues vazhdon me pagesën prej 100kr daneze për qdo

antare të familjes për qdo vit kalendarik, .(Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe

ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me

shumën prej 100 kr daneze.)

neni – 5b

Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Prill.(dmth. afati i fundit 5 Prill), për ta gëzuar të  drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në  Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon

të drejtën e kompenzimit nga fondi). Pagesat e antarësisë të kryhen patjetër nëpermes e-bankës

(internetit), në të kundërten, nëse pagesa bëhet në forma tjera, atëherë anëtarët duhet patjetër të paguajnë nga 150 kr. daneze për qdo pagesë.

neni -5c

Anëtarët që anëtarsohen për herë të parë, të drejtën e kompenzimit nga fondi, (nese ju ndodhe rasti i vdekjes), familja e tij e realizojn ( fiton ), vetëm atëherë kur rasti i vdekjes ka ndodhur pas gjashtë muajve, kohë e llogaritur nga data kur kryhet pagesa e antarësisë.

( Dmth. Familja e anëtarit të ri, nuk ka të drejtë kompenzimi në gjashtë muajtë e parë , edhe nëse i ndodhë rasti i vdekjes, kohë e llogaritur nga data kur është realizuar pagesa e antarësisë). E njëjta vlenë edhe per anëtarët joaktiv të cilët aktivizohen pas një pauze mbi 2 vjeqare.

-Ky kriter nuk vlen për ata anëtarë të rinjë të cilët anëtarësohen në fond në formë të organizuar si grup me minimum 40 anëtarë, duke e realizuar pagesen pako, prej 500kr për anëtar, në llogari të Fondit, në afatin Janar - Mars. Ky grup anëtarësh e fiton statusin e anëtarit të rregullt nga dita e realizimit të pagesës.

 

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjes me adresë të përbashkët, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën

Janar – Prill (afati i fundit. 05 Prill) për qdo vitë kalendarik. 

neni - 6a

Për rastet kur njëri nga bashkëshortet është i një përkatësie tjeter kombëtare, anëtarësimi i gjithë anëtarëve të asaj familje nuk është i domosdoshëm.

neni - 7  

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8

Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në  vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik adresa eshte: lotifundit.dk [1]

 

neni - 11

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor.

neni - 12

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit.  Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13

Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga

anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).

 

neni - 14

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

neni - 15

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte

dokumentacion: 

- Certifikatën e vdekjes

- Fakturen e transportit të kufomës dhe

- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

neni - 16

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta  anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë  nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.

neni - 17

Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze: Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

neni - 18

Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti  siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

neni – 19

Shoqata humanitare ”Loti i Fundit” nuk ka pergjegjesi juridike ne rast qe kompania e kontraktuar bie ne konflikt, me rregullat dhe ligjet perkatese ku vepron gjat kryrjes se sherbimit pergjegjesia bie mbi kompanin qe kryen sherbimin.

 

09.12.2018

Holbæk

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATUTI 2017

neni - 1
Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë
Shoqata është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në


Nakskov, ne adresën:
Muj Berisha
Rosnæsvej 110
4900 Nakskov
Nr. i tlf: +45 24 87 61 20
Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353,
Danske bank”

neni - 2
Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.
Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.

neni - 3
Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes në vendlindje.

neni - 4
Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të  kufomës i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga
Danimarka në vendlindje.  Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të
ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit“. Gjithashtu nëse familja vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

neni – 5a
Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë fond, duhet të startoj me pagesën në shumën prej 500 kr. daneze dhe  pastaj në vitin pasues vazhdon me pagesën prej 100kr daneze për qdo
antare të familjes për qdo vit kalendarik, .(Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe
ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze.)

neni – 5b
Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Prill.(dmth. afati i fundit 5 Prill), për ta gëzuar të  drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në  Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon
të drejtën e kompenzimit nga fondi). Pagesat e antarësisë të kryhen patjetër nëpermes e-bankës
(internetit), në të kundërten, nëse pagesa bëhet në forma tjera, atëherë anëtarët duhet patjetër të paguajnë nga 150 kr. daneze për qdo pagesë.

neni -5c
Anëtarët që anëtarsohen për herë të parë, të drejtën e kompenzimit nga fondi, (nese ju ndodhe rasti i vdekjes), familja e tij e realizojn ( fiton ), vetëm atëherë kur rasti i vdekjes ka ndodhur pas gjashtë muajve, kohë e llogaritur nga data kur kryhet pagesa e antarësisë.
( Dmth. Familja e anëtarit të ri, nuk ka të drejtë kompenzimi në gjashtë muajtë e parë , edhe nëse i ndodhë rasti i vdekjes, kohë e llogaritur nga data kur është realizuar pagesa e antarësisë). E njëjta vlenë edhe per anëtarët joaktiv të cilët aktivizohen pas një pauze.

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën
Janar – Prill (afati i fundit. 05 Prill) për qdo vitë kalendarik. 

neni - 7  Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8
Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në  vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9
Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik adresa eshte: lotifundit.dk [1]


neni - 11
Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

neni - 12
Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit.  Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13
Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga
anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).


neni - 14
Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).


neni - 15
Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte
dokumentacion: 
- Certifikatën e vdekjes
- Fakturen e transportit të kufomës dhe
- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

neni - 16
Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta  anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë  nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.

neni - 17
Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze: Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

neni - 18
Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti  siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

neni – 19

Shoqata humanitare ”Loti i Fundit” nuk ka pergjegjesi juridike ne rast qe kompania e kontraktuar bie ne konflikt, me rregullat dhe ligjet perkatese ku vepron gjat kryrjes se sherbimit pergjegjesia bie mbi kompanin qe kryen sherbimin.

 

30.04.2017

Holbæk

 

 STATUTI 2016 

Satutu I ri I cili hyn në fuqi prej dates 07-05-2016 ka këtë përmbajtje:
Dispozitat e përgjithshme


neni - 1
Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë
Shoqata është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në


Nakskov, ne adresën:
Muj Berisha
Rosnæsvej 110
4900 Nakskov
Nr. i tlf: +45 24 87 61 20
Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353,
Danske bank”

neni - 2
Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.
Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.

neni - 3
Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes në vendlindje.

neni - 4
Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të  kufomës i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga
Danimarka në vendlindje.  Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të
ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit“. Gjithashtu nëse familja vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

neni – 5a
Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë fond, duhet të startoj me pagesën në shumën prej 500 kr. daneze dhe  pastaj në vitin pasues vazhdon me pagesën prej 100kr daneze për qdo
antare të familjes për qdo vit kalendarik, .(Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe
ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze.)

neni – 5b
Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Prill.(dmth. afati i fundit 5 Prill), për ta gëzuar të  drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në  Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon
të drejtën e kompenzimit nga fondi). Pagesat e antarësisë të kryhen patjetër nëpermes e-bankës
(internetit), në të kundërten, nëse pagesa bëhet në forma tjera, atëherë anëtarët duhet patjetër të paguajnë nga 150 kr. daneze për qdo pagesë.

neni -5c
Anëtarët që anëtarsohen për herë të parë, të drejtën e kompenzimit nga fondi, (nese ju ndodhe rasti i vdekjes), familja e tij e realizojn ( fiton ), vetëm atëherë kur rasti i vdekjes ka ndodhur pas gjashtë muajve, kohë e llogaritur nga data kur kryhet pagesa e antarësisë.
( Dmth. Familja e anëtarit të ri, nuk ka të drejtë kompenzimi në gjashtë muajtë e parë , edhe nëse i ndodhë rasti i vdekjes, kohë e llogaritur nga data kur është realizuar pagesa e antarësisë). E njëjta vlenë edhe per anëtarët joaktiv të cilët aktivizohen pas një pauze.

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën
Janar – Prill (afati i fundit. 05 Prill) për qdo vitë kalendarik. neni - 7  Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8
Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në  vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9
Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik adresa eshte: lotifundit.dk [1]


neni - 11
Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

neni - 12
Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit.  Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13
Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga
anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).


neni - 14
Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).


neni - 15
Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte
dokumentacion: 
- Certifikatën e vdekjes
- Fakturen e transportit të kufomës dhe
- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

neni - 16
Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta  anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë  nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.

neni - 17
Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze: Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

neni - 18
Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti  siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

 

Holbæk 07-05-2016

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Satutu I ri I cili hyn në fuqi prej dates 01.Janar. 2016 ka këtë përmbajtje:

STATUTI 2015

Dispozitat e përgjithshme

neni - 1

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

Shoqata  është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në Nakskov, ne adresën:

Muj Berisha

Rosnæsvej 110

4900 Nakskov

Nr. i tlf:  +45 24 87 61 20

Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353, Danske bank”

neni - 2

Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.

Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.

neni - 3

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes  në vendlindje.

neni - 4

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës  i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga Danimarka në vendlindje.

Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit “. Gjithashtu nëse familja  vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

neni – 5a

Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë fond, duhet të startoj me pagesën në shumën prej 500 kr. daneze dhe pastaj në vitin pasues vazhdon me pagesën prej 100kr daneze për qdo antare të familjes për qdo  vit  kalendarik.

 (Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me shumën prej 100 kr daneze.)

neni – 5b

Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Prill.(dmth. afati i fundit 5 Prill), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga  fondi). 

Pagesat e antarësisë të kryhen patjetër nëpermes e-bankës (internetit), në të kundërten, nëse pagesa bëhet në forma tjera, atëherë anëtarët duhet patjetër të paguajnë nga 150 kr. daneze për qdo pagesë.

neni -5c

Anëtarët që anëtarsohen për herë të parë, pas tre muajsh të fitojnë të drejtën e qasjes në Fond (të drejtën e kompenzimit nga fondi nese ju ndodhe rasti i vdekjes në familje), kohë e llogaritur nga data kur kryhet pagesa e antarësisë. E njëjta vlenë edhe per anëtarët joaktiv të cilët aktivizohen pas një pauze.

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Prill (afati i fundit. 05 Prill) për qdo vitë kalendarik.

neni - 7

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8

Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut  mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik  adresa eshte: lotifundit.dk  

neni - 11

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

neni - 12

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13

Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).

neni - 14

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

neni - 15

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte dokumentacion:

- Certifikatën e vdekjes

- Fakturen e transportit të kufomës dhe

- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

neni - 16

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.

neni - 17

Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze:  Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

neni - 18

Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

Odense, 25. Prill. 2015

*****************************

 

 

STATUTI 2014

Dispozitat e përgjithshme

neni - 1

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

Shoqata  është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në Nakskov, ne adresën:

Muj Berisha
Rosnæsvej 110
4900 Nakskov
Nr. i tlf:  +45 24 87 61 20
Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353, Danske bank”

neni - 2

Të drejtë antarësimi në Fond kanë të gjithë bashkëatdhetarët me banim në Danimarkë dhe bashkëatdhetarët që kanë shtetësi daneze e që për shkaqe të ndryshme jetojnë jashtë Danimarkës.
Familjes së antarit të ndjerë i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës në shumën e kontraktuar nga Danimarka në vendëlindje.

neni - 3

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes  në vendlindje.

neni - 4

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës  i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga Danimarka në vendlindje.
Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit “. Gjithashtu nëse familja  vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

neni – 5a

Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë fond, duhet të startoj me pagesën në shumën prej 500 kr. daneze dhe pastaj në vitin pasues vazhdon me pagesën prej 100kr daneze për qdo antare të familjes për qdo  vit  kalendarik.

 (Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me shumën prej 100 kr daneze.)

 

neni – 5b

Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Mars.(dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga  fondi).

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Mars (afati i fundit. 31 Mars) për qdo vitë kalendarik.

neni - 7

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8

Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut  mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik  adresa eshte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

neni - 11

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vit dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

neni - 12

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).


neni - 14

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

neni - 15

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte dokumentacion:

- Certifikatën e vdekjes
- Fakturen e transportit të kufomës dhe
- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.


neni - 16

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë (prindi ose fëmija), anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit. Gjithashtu anëtari është i obliguar që në afatin sa ma të shkurtë të ja dergon Kryesisë së fondit, një kopje të qertifikatës së lindjes të musafirit të tij, si dëshmi e afërsisë së tij familjare.

neni - 17

Fondi ka vulen e vetë në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze:  Shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

neni - 18

Në rast se në fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim të të ndjerit familja i merr nga fondi menjeher posa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

Odense, 15. Mars. 2014

 

**************************

 

Satutu I ri I cili hyn në fuqi prej dates 01.Janar. 2013 ka këtë përmbajtje:

STATUTI 2012

Dispozitat e përgjithshme

neni - 1

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

Shoqata  është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në Høje Taastrup ne adresën:

Bedri Bytyqi

Leen B5 st. Dør 2

2630 Høje Tastrup

Mobil 50376585 

Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353, Danske bank”

neni - 2

Anëtarit i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës nga Danimarka ne vendëlindje.

neni - 3

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes  në vendlindje.

neni - 4

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës  i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga Danimarka në vendlindje.

Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit “. Gjithashtu nëse familja  vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

Neni 5a

Anëtarët e rinjë , të cilët shprehin dëshirën me u anëtarësuar në këtë Fond, janë të obliguar që në afatin, Janar - Mars (për qdo vit kalendarik), në fillim të paguajnë nga 500 Kruna daneze për qdo anëtar të familjes, dhe në vitet pasuese, ata vazhdojnë me pagesën normale, 100 kruna daneze për qdo anëtar të familjes.

neni – 5b

Anëtari  duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Mars.(dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga  fondi). 

neni - 6

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Mars (afati i fundit. 31 Mars) për qdo vitë kalendarik.

neni - 7

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

neni - 8

Anetari që nuk e bën pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

neni - 9

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

neni - 10

Këtë statut  mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik  adresa eshte: lotifundit.dk

neni - 11

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vite dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

neni - 12

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

neni - 13

Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).

neni - 14

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

neni - 15

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte dokumentacion:

- Certifikatën e vdekjes

- Fakturen e transportit të kufomës dhe

- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

neni - 16

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë, anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit.

neni - 17

Fondi ka vulen e vet në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Den sidste tåre”

neni - 18

Në rast se ne fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim te te ndjerit familja i merr nga fondi menjehere pasa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

Holbek, Janar. 2013

Antarësohu

Danske Bank:
Reg.nr. 1551
konto nr. 10387353

Sponzorët