LOTI I FUNDIT

DEN HUMANITÆRE FORENING - DEN SIDSTE TÅRE

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

Nakskov, dt. 08/02-2015

Njoftimi nr. 26

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare "Loti i fundit” se më:

 

 

Datën 25/04-2015, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN e rradhës me këtë rend të ditës:

 

1. Raporti i punës  së kryesisë së Fondit, ”Loti i fundit”.

 

2. Diskutime rreth statutit.

 

3. Të ndryshme

 

Tubimi  do të mbahet në qytetin e Odensës, adr. BØRSTENBINDERVEJ 6, 5260 ODENSE  dhe fillon në ora 12:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. SHPETIM MEKOLLI, të cilin e falenderojmë  përzemërsisht.

 

Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Muj Berishen në tlf. 24 87 61 20.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën e Shoqatës sonë.

 

I ftojmë gjithashtu antaret të cilët nuk i kanë krye pagesat e antarësisë për këtë vit, tà respektojnë afatin e pagesave (dita e fundit e pageses së antarësisë është më 31 Mars). Ju përkujtojmë:

 

neni – 5b

Anëtari i Fondit duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Mars.(dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodhë në Qershor, atëherë ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga  fondi). 

 

Kryesia e Shoqatës humanitare "Loti i fundit”, të gjithë anëtarëve të kësaj shoqate ju shpreh falenderimet më të sinqerta për bashkëpunim të frytshëm  dhe të ndërsjellt  gjatë periudhës 2009 – 2015.

 

Kryesia e Fondit humanitar “Loti i fundit”

08/02-.2015, Nakskov 

 

*************************************************

 

PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË RADHES SË FONDIT ”LOTI I FUNDIT”, MBAJTUR,  MË,  15.03.2014 NË ODENSE.

 

Mbledhjen e hapi Kryetari i Fondit, Bedri Bytyqi, i cili në fillim i falenderoj të pranishmit për pjesëmarrje në këtë mbledhje. Gjithashtu ai falenderoj edhe sponsoruesin e vetëm, Z. Ali Asllani dhe Agjensionin turistik, ”Aslanirejsen” i cili edhe më tej vazhdon tà sponsoroj faqën tonë të internetit, www.lotifundit.dk . Në vazhdim, ai për këtë mbledhje paraqiti këtë rend të ditës:

 

1. Raporti i punës pesëvjeqare të kryesisë së Fondit, ”Loti I fundit”.

2. Zgjedhja e kryesisë së re për katër vitet e ardhshme.

3. Të ndryshme

 

Rendi i ditës u aprovue nga të pranishmit unanimisht.

 

1.Raporti i punës pesëvjeqare të kryesisë së Fondit, ”Loti I fundit”.

 

Per piken e pare kryetari i informoi te pranishmit për punën 5-vjeqare të kryesisë dhe i falënderoi antarësinë për bashkëpunim të frytëshum gjatë këtyre pesë viteve. Të pranishmit u njoftuan gjithashtu mbi lëvizjen e mjeteve të Fondit sipas viteve (2009 – 2013). Ai theksoi se asnjë anëtar i kryesisë, për këto vite nuk ka shfrytëzuar mjetet e fondit, por shpenzimet e transportit janë mbuluar në mënyrë vetanake.

 

Kryetari theksoi gjithashtu, se, të gjithë anëtarët e Fondit kanë mundësi që të gjitha të dhënat e këtij raporti ti lexojnë në faqen  tonë të internetit, www.lotifundit.dk .

 

Te pranishmit i përshëndeti edhe Z. Fatmir Elezi, pronar i Ndërmarrjes “Pikëllimi”, e cila ndërmarrje kryen transportimin e kufomave për vendlindje.  Të pranishmit e falënderuan  Fatmirin për punën dhe shërbimet shumë të mira, që i ka bërë ndërmarrja e tij

 

2. Zgjedhja e kryesise se re.

 

Bedri Bytyqi kërkoi qe kryesia e re te jete me persona te rinjë, te dëshmuar për sinqeritet dhe korrektësi.

 

Fadil Isufi propozoi për kryetar te ri të Fondit,për katër vitet e ardhshme, Z. Muje Berisha. Ky propozim  u miratua unanimisht nga të pranishmit.

 

Qazim Hajdari propozoi Z. Bislim Berisha për sekretar të Fondit, për kat¨r vitet e ardhshme. Edhe ky propozim  miratua unanimisht nga te pranishmit.

 

Skender Rama propozoi Z. Rexhep Zeneli  për arkatar të Fondit p¨r katër vitet e ardhshme. Edhe ky propozim u  miratua unanimisht  nga te pranishmit.

 

Në vazhdim të pranishmit në mbledhje, propozuan edhe një komision prej 3 anëtaresh, me mandat katërvjeqar,   për kontrollimin e dokumentacionit të Fondit. Në këtë komision u zgjodhën këta kandidat:

 

Kryetar i komisionit:  Fadil Fazliu

 

Antar të komisionit:  Imer Berisha dhe Bahri Igrishta.

 

Si anëtare te kryesisë u zgjodhën edhe tre anëtaret e kryesisë se me parshme, Bedri Bytyqi, Rexhep Makolli dhe Qazim Hajdari.

 

Në vazhdim, Bedri Bytyqi, në emër të Kryesisë së deri tashme e uroj Kryesinë e re të Fondit “Loti i fundit”, zotëritë, Muj Berisha, Bislim Berisha dhe Rexhep Zeneli, të cilët i ftoj që tà udhëheqin pikën e tretë të rendit të ditës.

 

3.  Të ndryshme.

 

Fatmir Elezi pronari i kompanisë qe e bene transportin e kufomave i falënderoi  kryesine e vjetër për bashkëpunim dhe i informoi te pranishmit për punën dhe shërbimin qe ka bere për këto vite sa ekziston fondi.

Bedri Bytyqi e beri një përshkrim te bashkëpunimit me Fatmirin dhei njoftoj të pranishmit për skadimin e kontratës së fundit me Kompaninë “Pikëllimi”.

Fatmir Elezi duke u arsyetuar në ngritjen e nshpenzimeve të kompanisë së tij,kërkoi qe në kontratën e re  çmimi i shërbimeve të tij ti  rritet  nga 2300 euro në 2800 euro.

Bedri Bytyqi e informoi se tregu është ai qe e përcakton çmimin dhe propozoj një çmim prej 2500 euro.

 

Fadil Isufi propozoi qe çmimi te jete 2600 euro.

 

Imer Berisha beri një analize të punës dhe ofertës ne përgjithësi dhe tha se çmimin e imponon tregu ashtu si edhe çmimet ne shtetet tjera.

 

Pas shumë diskutimeve ramë ne ujdi dhe çmimi prej 2600 euro,u përcaktua dhe u akceptue nga Fatmir Elezi, me qrastë  u nënshkrua edhe kontrate për 2 vitet e ardhshme.

 

Në ndërkohë, Kryesia e Fondit u obligua që të hulumtoj qmimin e tregut, duke kontaktuar me Kompanitë tjera.

 

Rexhep Makolli propozoj që në Statut të precizohet se “antarë të rinjë të fondit nuk konsiderohen, personat të cilët pas martesës së tyre bëjnë bashkimin familjar, si dhe fëmijët të cilët lindin në familjen , antarët e së cilës janë pagues të rregullt të antarësisë, që nënkuptohet se këta antarë startojnë me 100 kr daneze”.  Ky propozim u mirëprit dhe u miratua unanimisht.

 

Imer Berisha propozoj qe paragrafi ku parashihet qe personat qe regjistrohen me vonese, ku parashihet te startojnë me 500kr.për antar, të ndryshohet dhe ata të paguajn prej vitit të formimit të Fondit, 2009. Ky propozim u vendos të shqyrtohet ne mbledhjen e radhës.

 

Si pike tjetër ishte edhe propozimi qe Kryesisë se re, ti caktohet një shumë vjetore, prej 2000 kr. për shpenzime te përgjithshme gjatë vitit. Ky propozim u miratua njëzëri nga te pranishmit.

 

Pjesëmarrës në këtë mbledhje ishin:

 

Bedri Bytyqi

Rexhep Makolli

Bislim Berisha

Qazim Hajdari

Fadil Isufi

Fadil Fazliu

Skender Rama

Hysni Kryeziu

Bekim Korenica

Imer Berisha

Ismet Mustafa

Naser Hasani

Gjavit Haziri

Gani Imishtishi

Shpetim Mekolli

Muje Berisha

Bahri Igrishta

Rexhep Zeneli

 

Odensë, 15/03.2014

 

Procesmbajtësi: Bislim Berisha

 

Kryetari: Muj Berisha

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

H. Taastrup, dt. 15/02-2014

 

Njoftimi nr. 25

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare "Loti i fundit” se më:

Datën 15/03-2014, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN e rradhës me këtë rend të ditës:

 

1. Raporti i punës pesëvjeqare të kryesisë së Fondit, ”Loti I fundit”.

 

2. Zgjedhja e kryesisë së re për katër vitet e ardhshme.

 

3. Të ndryshme

 

Tubimi  këtë rradhë do të mbahet në qytetin e Odensës, adr. BØRSTENBINDERVEJ 6, 5260 ODENSE  dhe fillon në ora 12:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. MUJ BERISHA, të cilin e falenderojmë  përzemërsisht.

 

Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Muj Berisha në tlf. 24 87 61 20.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën  katërvjeqare të Shoqatës sonë.

 

Kryesia e Shoqatës humanitare "Loti i fundit”, të gjithë anëtarëve të kësaj shoqate ju shpreh falenderimet më të sinqerta për bashkëpunim të frytshëm  dhe të ndërsjellt  gjatë periudhës 2009 – 2013.

 

Gjithashtu Kryesia e Shoqates Humanitare ”Loti i fundit”, të gjithë anëtarëve të fondit ju uron  6 Vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

 

Këtij njoftimi i bashkangjesim edhe raportin 5 vjeqar të gjendjes materiale të F. ”Loti i fundit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gjatë  periudhës, 01.01.2009 – 31.12. 2013.

 

 

Raporti  i gjendjes materiale të Fondit “Loti i fundit” gjatë periudhës, 01.01.2009 -  31.12.2013 i paraqitur sipas viteve:

 

I. Për vitin 2009: Deri më datën 31.12.2009 kishim 488 anëtarë, të cilët edhe kishin paguar anëtarësinë dhe kemi këtë gjendje materiale:

 

Hyrje:  49.200,00 kr.

Kamata për 2009:  9,78 kr.

Gjithsej të hyrat për 2009:  49.209,78 kr.

 

Dalje:   38.087,00  kr.

 

Gjendja në fund të vitit:  11.122,78 kr.

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

 

- 354,00 kr./blerja e vulës /,

- 300,00 kr./taksa (gebyr) terhequr nga  Danske bank/,

- 37.433,00 kr ( 2 x 2500 euro). / Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd. ”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi, për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, Latif Igrishta, anëtarit nr. 149 dhe Imer Mustafaj, anëtarëit nr. 458.

 

Gjithsej: 38.087,00kr

 

II.Për vitin 2010: Deri me dt. 31.12.2010, në listen e anëtarësisë figurojnë 633 anëtarë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

 

Bartja nga viti 2009 ...................11.122,78 kr

Shuma nga ”tre përqindëshi” ............55.459,68 kr

Shuma nga anëtarësia 2010 ..............66.800,00 kr

Gjithsej: .............................133.382,46 kr

Dalje:deri më 31.12.2010) ...............1.240,34 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2010): ...132 142,12 kr

 

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr. = 300,00 kr;

- Shpenzimet e rrugës gjatë turneut të anëtarëve të Kryesisë në Fyn e Jyland, më 16.1.2010, të cilat u paguan në xhirollogarinë e Bislim B.(pagesa e urës dhe naftës)= 940,34 kr.Gjithsej:1.240,34 kr.

 

III.Për  vitin2011: Deri më dt. 31/12-2011, në listen e anëtarësisë figurojnë 723 anëtarë . Pra kemi 90 anëtarë  të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2010 ...................132.142,12 kr

Shuma nga anëtarësia 2011 ...............72.200,00 kr

Gjithsej: ..............................204.342,12 kr

Dalje: (deri më 31/12-2011) .............77.085,92 kr

Gjendja përfundimtare (31/12-2011) .....127.256,20 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr.= 300,00kr.

- Pagesa në llogari të Ali Hetemit, për familjen e të ndjerit Qamil Hetemi, antarit nr.276 i cili më 16/09-2010  ndroj jetë në Kosovë, 5000kr.

- Pagesa në llogari të Nd. “Pikëllimi” për transportimin e kufomave të të ndjerëve: Ali Plana ant. nr 104 i cili ndroj jetë më 17/12-2010, Sanije Kuqi,ant. nr.576 ecila ndroj jetë më 02/01-2011 dhe Naser Blaku, ant. nr 280 i cili ndroj jetë më 26/01-2011,gj. 54.642,86kr. (2x2500+1x2300=7300 euro) paguar më dt.08/04-2011.

- Pagesa në llogari Nd.” Pikëllimi” për transportimin e kufomës  së të ndjerës, Kimete Lushaj, ant. Nr.595 e cila ndërroj jetë më18/08-2011, gj. 17.143,06 kr.(2300euro),  paguar më dt.21/11-2011

Gjithsejt dalje: ........................77.085,92 kr

 

IV. Për v. 2012:Deri më dt. 24/12.2012, ora, 15:00 në listën e antarësisë figurojnë,793 anëtarë. Pra kemi 70 antarë të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2011..............................................................127.256,20 kr

Shuma nga anëtarësia e v.2012........................................... 80.200,00 kr

Gjithësejt:   ..........................................................................207.456,20 kr

Dalje (prej 01/01.12 deri më 31/12.12)..............................   34.817,01 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2012, ora 15:00)..............172.639,19 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

 

- Taksat e bankës,12 muaj x 25kr...........................................................300,00kr.

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të nndjerës Hamide Gashi, ant. Nr.28 e cila ndërroj je të në shkurt të v.2012, gjithsejtë (2300euro), paguar më dt.12/03.2012............................17.252,64 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerit, Sherif Gashi, ant.nr. 374 i cili ndërroj jetë më 10/03.2012, gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 30/03.2012.......................................... 17.264,37kr

Gjithsejt dalje (prej 01/01.12 – 24/12.12. 15:00): .....34.817,01 kr

 

V. Për v. 2013: Deri më dt. 31/12.2013, në listën e antarësisë figurojnë,830 anëtarë. Pra kemi 37 antarë të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2012 ......................172.639,19 kr

Shuma nga anëtarësia e v.2013 ..............83.600,00 kr

Gjithësejt: ...............................256.239,19 kr

Dalje (prej 01/01.13 deri më 31/12.13) .....52.049,10 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2013) ........204.190,09 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

 

- Taksat e bankës,12 muaj x 25kr ..............299,00kr.

- Pagesa në llogari të familjes( përkatësisht, bashkëshortes, Elfete Gashi)  së të nndjerit Asan Gashi, ant. Nr.688 i cili ndërroj jetë në  v.2012, gjithsejtë (2300euro) , paguar më dt. 02/01.2013............................17.250,00 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerit, Azir Vishi, ant.nr. 723,  i cili ndërroj jetë më, 05/01-2013 , gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 12/04.2013.......................................... 17.299,56 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerës, Kadrije Shemsija, ant.nr. 717,  i cili ndërroj jetë më, 31/05-2013, gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 20/09.2013.......................................... 17.200,54 kr

Gjithsejt dalje (prej 01/01.2013 – 31/12.2013) :..........................52.049,10 kr

 

Rikapitulim:

 

Periudha 5-vjeqare (01/01-2009 deri më 31/12-2013)

Hyrje sipas viteve:

- 2009 .....................................49.209,78 kr

- 2010 ....................................122.259,68 kr

- 2011 .....................................72.200,00 kr

- 2012 .....................................80.200,00 kr

- 2013......................................83.600,00 kr

 

Gjithsejt hyrje ...........................407.469,46 kr

Dalje gjithsejt: ..........................203.279,37 kr

 

1. Nd. “Pikllimi”,Pr. Fatmir Elezi, për tr. e kufomave të të ndjerëve:

-  Latif Igrishtaj(nr.149) dhe Imer Mustafaj(nr.458) ...............37.433,00 kr

-  Ali Pllana(nr.104), Sanije Kuqi(nr576) dhe Naser Blaku(nr.280) ..54.642,86 kr

-  Kimete Lushaj (nr.595)...........................................17.143,06 kr

-  Hamide Gashi (nr.28) ............................................17.252,64 kr

-  Sherif Gashi (nr.374)............................................17.264,37 kr

-  Azir Vishi (nr.723) .............................................17.299,56 kr

-  Kadrije Shemsija (nr.717) .......................................17.200,54 kr

 

Gjithsejt: ........................................................178.236,03 kr

 

2. Familjes së të ndjerit Asan Gashi (nr.688) ......................17.250,00 kr

3. Familjes së të ndjerit, Qamil Hetemi (nr.276) ....................5.000,00 kr

4. Shpenzimet e Kryesisë së F.për 5vj.(vula dhe  trans. për Jyland) .1.294,34 kr

5. Taksat e bankës për 5 vj. ........................................1.499,00 kr

 

Gjendja perf. më 31/12-2013........................................204.190,09 kr

 

Kryesia e Fondit humanitar “Loti i fundit”

15/02-.2014, H. Taastrup

 

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

Njoftimi nr. 24/ datë,10/07.2013

 

Njoftohen të gjithë antarët e SH.H. ”Loti i fundit”, të cilët nuk e kanë bërë pagesën e antarësisë për këtë vit apo vitet e mëparme (shiko listen e pagesave jo të plota), deri në afatin e përcaktuar me STATUT  (31.03.2012), nuk kanë të drejtë kompenzimi për rastet që mund të ju ndodhin gjatë këtij viti (2013). Ata të cilët kanë bërë pagesa anonime (nuk e kanë shënuar emrin e mbiemrin), luten që sa ma parë ti dergojnë kopjet e pagesave. Këtij njoftimi i bashkangjitet edhe lista e pagesave të pjesërishme (jo të plota) si orjentim i antarëve, për ti plotësuar pagesat e harruara, të cilat duhet ti kryejnë gjatë afatit të pagesave (Janar – Mars) të vitit 2014, për të fituar të drejtën e kompenzimit. Ju përkujtojmë:

 

Neni 5a. Anëtarët e rinjë , të cilët shprehin dëshirën me u anëtarësuar në këtë Fond, janë të obliguar që në afatin, Janar - Mars (për qdo vit kalendarik), në fillim të paguajnë nga 500 Kruna daneze për qdo anëtar të familjes, dhe në vitet pasuese, ata vazhdojnë me pagesën normale, 100 kruna daneze për qdo anëtar të familjes.  nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga fondi).

 

Neni 5b. Anëtari duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut, Janar-Mars (dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga fondi).

 

Neni 6.Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjes, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Mars  (afati i fundit. 31 Mars) për qdo vitë kalendarik.

 

Ju përkujtojmë edhe një herë gjirollogarinë e fondit, Danske bank- foreningen ”Den sidste tåre” konto nr. 1551 10387353

 

Kryesia e F.”Loti i fundit” të gjithë anëtarëve ju dëshiron pushime të këndëshme verore.

 

Emri e mbiemri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

519 Shukri Abdullahu  4 ant 400 400 --- --- ---

286 Haxhi Ahmeti  4 ant 400 ---     --- --- ---

294 Ismail Aliu   5 ant. 500 --- --- --- ---

299 Ismail Aliu  7 ant. 700 --- --- --- ---       

462 Ismail Bajgora  6 ant. 600 600 --- 600 600       

655 Asllan Bashota  2 ant. --- --- 200 --- ---       

121 Muharrem Berbatovci   100 100 100 --- ---       

122 Naxhie Berbatovci 100 100 100 --- ---       

138 Ramiz Berisha  6 ant. 600 --- --- --- ---       

595 Habib Berisha  7 ant. 700 700 --- --- ---       

334 Agim Breznica 7 ant. 700 --- --- --- ---       

160 Adem Buqmeti 5 ant. 500 500 500 500 ---       

729 Blerim Valbone Blend --- --- --- 400 ---       

447 Frederiksund (pa emer) 600 --- --- --- ---       

547 Idriz Gashi  2 .ant --- 200 --- --- 200       

584 Remzi Grepi 4 ant. --- 400 --- --- ---

58 Latif Gjinovci  100 --- 100 100 100

71 Elheme Gjinovci 6 ant. --- 500 500 600 600       

130 Zoja Hajrizaj 100 --- --- --- --- ---      

629 Qaush Halili 5 ant. --- 500 500 --- ---       

238 Asllan Halilaj 2 ant. 200 --- --- --- ---      

240 Sherije Halilaj 100 ---  --- --- --- ---

782 Nazmi Halimi --- --- --- 200 100 ---

673 Naser Hasani 4 ant. --- --- 400 400 400       

657 Nexhat Haxha 5 ant. --- --- 500 500 500       

662 Fadil Hagja  4 ant. --- --- 400 400 400       

666,667 Rifat e Zahide Ah --- --- 200 --- ---       

183 Nexhat Haxha  5 ant. 500 --- --- --- ---       

179 Fadil Haxha 4 ant. 400 400 --- --- ---       

290 Shkelzen Hasi 4 ant. 400 --- --- --- ---       

306 Faik Hyseni  5 ant. 500 500 --- --- ---       

80 Shukri Imishti 100 100 --- 100 --- ---      

445,446 Nazif  e Mihrije Kaqiu 200 200 --- 200 200       

508 Drita Kaciu 100 100 --- --- --- ---      

266 Sadri Kastenica  5 ant. 500 --- --- --- ---       

33 Gazmend  Krasniqi  6 a. 600 --- --- --- ---       

682 Osman Kryeziu 6 ant. 600 600 600 600 ---       

330 Bashkim Kryeziu 4 ant. 400 --- --- --- ---       

612 Lulzim Lajqi 3 ant. 300 300 300 --- ---       

615 Adem Lajqi 5 ant. 500 500 500 500 ---       

211 Shenasi Latifi 4 ant. 400 --- 400 400 400       

480 M e Ganimete Latifi 5a. 500 --- --- --- ---       

775 Bajram Latifi --- --- --- 100 --- ---      

535 Ramadan Latifi 7 ant. 700 700 700 --- ---       

369 Kimete Reka (Luma) 4 a. 400 400 --- --- ---       

594 Fadil Lushaj  5 ant 500 500 500 500 ---       

246 Muhamet Mahmuti  5 ant. 500 500 --- --- ---       

744 Fëllënza Murtishi --- --- --- 100 ---       

131 Ismail Nika 100 --- --- --- --- ---

271 Rexhep  Plakolli  5 ant.500 --- --- --- ---       

650 Mihrije Pantina   --- --- 100 200 100       

651 Hatigje Pantina --- --- 100 200 100 ---

652 Vjollca Pantina --- --- 100 200 100 ---

345 Naser Prekazi   5 ant. 500 --- --- --- ---       

749 Smail Preniqi  6 ant. --- --- --- 2400 ---       

702 Izahir Q  6 ant. 600 600 400 600 ---       

725 Nazmije Qerimi  4 ant. --- --- --- 1500 ---       

805 Rrahman Qerimi          --- --- --- --- 400       

251 Nesret e Sevdije Rexha 200 200 200 --- ---       

607 Rizan Rizani 5 ant. 500 500 --- --- ---       

621 Miside Salihi 100 --- --- --- --- ---      

692 Ejup Salihi (63) 5 Ant. --- --- 500 500 ---       

381 Telah Seji  5 ant. 500 --- --- --- ---       

476 Bilall Selimko 1974   100 --- ---       

477 Emel Selimko 1979   100 --- ---       

478 I brahim Selimko 1976   --- --- ---       

44  479 Mert Selimko 2006   --- --- ---       

721 Rifat Sinani         --- --- 100 --- ---       

356 Arsim Smajli 4 ant. 400 400 400 400 ---       

360 Idriz Sokoli 4 ant. 400 --- --- --- ---       

517 Hajdar Thaqi 2 ant. 200 200 200 --- ---       

125 Mustaf Vitia 100 100 --- --- 400 ---

126 Zylije Vitia 100 100 --- --- --- ---

128 Bashkim Vitia 100 100 --- --- --- ---

724 Mustafa Zylfija --- --- --- 300 --- ---

 

 

******************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

25/03.2013

 

 

Njoftimi nr. 22

 

Njoftohen të gjithë antarët e SH.H. ”Loti i fundit”, të cilët nuk e kanë bërë ende pagesën e antarësisë për këtë vit apo vitet e mëparme (2009,2010,2011,2012 dhe 2013), që t`a rrespektojnë afatin e pagesës së antarësisë (31.03.2012). Në të kundërtën, ata të cilët nuk i kryejnë obligimet konform STATUTIT në fuqi (15.12.2012), nuk kanë të drejtë kompenzimi për rastet që mund të ju ndodhin gjatë këtij viti (2013)

 

Ju përkujtojmë:

 

Neni 5a

 

Anëtarët e rinjë , të cilët shprehin dëshirën me u anëtarësuar në këtë Fond, janë të obliguar që në afatin, Janar - Mars (për qdo vit kalendarik), në fillim të paguajnë nga 500 Kruna daneze për qdo anëtar të familjes, dhe në vitet pasuese, ata vazhdojnë me pagesën normale, 100 kruna daneze për qdo anëtar të familjes.

 

neni – 5b

 

Anëtari duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut, Janar-Mars (dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga fondi).

 

neni - 6

 

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Mars  (afati i fundit. 31 Mars) për qdo vitë kalendarik.

 

neni - 7

 

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

 

neni - 8

 

Anetari që nuk e bënë pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars  (afati i fundit 31 Mars), e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5a).

 

Ju përkujtojmë edhe një herë gjirollogarinë e fondit, Danske bank- foreningen ”Den sidste tåre” konto nr. 1551 10387353

 

Kryesia e Fondit, ”Loti i fundit”

 

25/03-2013

 

******************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

14/03-2013

 

Njoftimi nr. 21

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare "Loti i fundit” se :

 

Tubimi (mbledhja ) i (e) paraparë për dt. 16/03-2013 në qytetin e Odensës  SHTYHET për në muajin Prill.

 

Për datën e saktë të tubimit, anëtarët e Fondit do të njoftohen në njoftimin tjetër.

 

Kryesia e Fondit kërkon ndjesë për këtë vendim të papritur të shtyrjes së tubimit.

 

Për informata plotësuese mundë të telefononi në këta numra të tlf : 22 98 17 13 dhe 41 68 71 21.

 

Kryesia e Fondit ”Loti i fundit”

 

14/03-2013

 

H. Taastrup

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

01/03.2013

 

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 21

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare "Loti i fundit” se më:

 

Datën 16/03-2013, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN e rradhës me këtë rend të ditës:

 

1. Raport i punës katërvjeqare të kryesisë së Fondit, ”Loti I fundit”.

 

2. Zgjedhja e kryesisë së re për katër vitet e ardhshme.

 

3. Të ndryshme

 

Tubimi  këtë rradhë do të mbahet në qytetin e Odensës, adr. BØRSTENBINDERVEJ 6, 5260 ODENSE  dhe fillon në ora 12:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. MUJ BERISHA, të cilin e falenderojmë  përzemërsisht.

 

Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Muj Berisha në tlf. 24 87 61 20.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën  katërvjeqare të Shoqatës sonë.

 

Kryesia e Shoqatës humanitare "Loti i fundit”, të gjithë anëtarëve të kësaj shoqate ju shpreh falenderimet më të sinqerta për bashkëpunim të frytshëm  dhe të ndërsjellt  gjatë periudhës 2009 – 2013.

 

Kryesia e Shoqates Humanitare ”Loti i fundit”

 

01/03.2013

 

H. Taastrup

 

 

******************************

 

NJOFTIMI NR. 20

 

PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË RADHES SË FONDIT ”LOTI I FUNDIT”,

 

MBAJTUR MË  15.12.2012 NË HOLBEK

 

Mbledhjen e hapi Kryetari i Fondit, Bedri Bytyqi, i cili në fillim i falenderoj të pranishmit për pjesëmarrje në këtë mbledhje. Gjithashtu ai falenderoj edhe sponsoruesin e vetëm, Z. Ali Asllani dhe Agjensionin turistik Aslani Rejser, www.aslanirejser.dk , www.unojet.dk i cili edhe më tej vazhdon tà sponsoroj faqën tonë të internetit, www.lotifundit.dk . Në vazhdim, ai për këtë mbledhje paraqiti këtë rend të ditës:

 

a) Raporti i punës njevjecare

b) Plotësimi dhe ndryshimi i statutit

c) Shqyrtimi i një ankese

d) Zgjedhja e kryesisë se re

e) E ndryshme

 

Rendi i ditës u aprovue nga të pranishmit unanimisht.

 

a) Krytari I fondit Bedri Bytyqi  i njoftoj të pranishmit në mbledhje për të hyrat dhe të dalat e mjeteve për vitin 2012-të. Puna e kryesisë se fondit u vlerësua shumë e sukseshme nga të pranishmit. Në diskutimet e disa antarëve u lavdërua puna e kryesisë për bazën e fortë dhe të qëndryshme të fondit që u krijua gjatë këtyre 4 viteve te funksionimit. Kjo u dëshmue edhe me numrin në rritje të vazhdueshme të antarësisë së fondit “ Loti I fundit” gjatë këtyre viteve të egëzistimit ku të pranishmit në mbledhje paten mundësi që permes projektorit ta shofin dhe ta lexojnë raportin e bërë nga kryesia:

Raporti  i gjendjes materiale të Fondit “Loti i fundit” gjatë periudhës, 01.01.2009 -  14.12.2012 i paraqitur sipas viteve:

 

I. Për vitin 2009 : Deri më datën 31.12.2009 kishim 488 anëtarë, të cilët edhe kishin paguar anëtarësinë dhe kemi këtë gjendje materiale:

Hyrje: ........................ 49.200,00 kr.

Kamata për 2009: ..............  9,78 kr.

Gjithsej të hyrat për 2009: ... 49.209,78 kr.

 

Dalje: ........................ 38.087,00  kr.

Gjendja në fund të vitit: ..... 11.122,78 kr.

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- 354,00 kr./blerja e vulës /,

- 300,00 kr./taksa (gebyr) terhequr nga  Danske bank/,

- 37.433,00 kr ( 2 x 2500 euro). / Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd. ”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi, për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, Latif Igrishta, anëtarit nr. 149 dhe Imer Mustafaj, anëtarëit nr. 458.

Gjithsej: 38.087,00kr

 

II. Për vitin 2010 : Deri me dt. 31.12.2010, në listen e anëtarësisë figurojnë 633 anëtarë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2009 ................... 11.122,78 kr

Shuma nga ”tre përqindëshi” ............ 55.459,68 kr

Shuma nga anëtarësia 2010 .............. 66.800,00 kr

Gjithsej: ............................. 133.382,46 kr

Dalje: deri më 31.12.2010) .............. 1.240,34 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2010): ... 132 142,12 kr

 

Sqarim  se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr. = 300,00 kr;

- Shpenzimet e rrugës gjatë turneut të anëtarëve të Kryesisë në Fyn e Jyland, më 16.1.2010, të cilat u paguan në xhirollogarinë e Bislim B.(pagesa e urës dhe naftës)= 940,34 kr. Gjithsej:1.240,34 kr.

 

III. Për vitin 2011: Deri më dt. 31/12-2011, në listen e anëtarësisë figurojnë 723 anëtarë . Pra kemi 90 anëtarë  të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2010 .................. 132.142,12 kr

Shuma nga anëtarësia 2011 .............. 72.200,00 kr

Gjithsej: ............................. 204.342,12 kr

Dalje: (deri më 31/12-2011) ............ 77.085,92 kr

Gjendja përfundimtare (31/12-2011) .... 127.256,20 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr.= 300,00kr.

- Pagesa në llogari të Ali Hetemit, për familjen e të ndjerit Qamil Hetemi, antarit nr.276 i cili më 16/09-2010  ndroj jetë në Kosovë, 5000kr.

- Pagesa në llogari të Nd. “Pikëllimi” për transportimin e kufomave të të ndjerëve: Ali Plana ant. nr 104 i cili ndroj jetë më 17/12-2010, Sanije Kuqi,ant. nr.576 ecila ndroj jetë më 02/01-2011 dhe Naser Blaku, ant. nr 280 i cili ndroj jetë më 26/01-2011,gj. 54.642,86kr. (2x2500+1x2300=7300 euro) paguar më dt.08/04-2011.

- Pagesa në llogari Nd.” Pikëllimi” për transportimin e kufomës  së të ndjerës, Kimete Lushaj, ant. Nr.595 e cila ndërroj jetë më18/08-2011, gj. 17.143,06 kr.(2300euro), paguar më dt.21/11-2011

Gjithsejt dalje: ...................... 77.085,92 kr

 

IV. Për v. 2012: Deri më dt. 14/12.2012, ora, 15:00 në listën e antarësisë figurojnë,793 anëtarë. Pra kemi 70 antarë të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2011 .................. 127.256,20 kr

Shuma nga anëtarësia e v.2012 .......... 80.200,00 kr

Gjithësejt: ........................... 207.456,20 kr

Dalje (prej 01/01.12 deri më 14/12.12).. 34.792,01 kr

Gjendja përfundimtare (14/12.2012, ora 15:00)..............172.664,19 kr

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës, 11 muaj x 25kr .. 275,00 kr.

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të nndjerës Hamide Gashi, ant. Nr.28 e cila ndërroj je të në shkurt të v.2012, gjithsejtë (2300euro), paguar më dt.12/03.2012............................17.252,64 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerit, Sherif Gashi, ant.nr. 374 i cili ndërroj jetë më 10/03.2012, gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 30/03.2012.......................................... 17.264,37kr

Gjithsejt dalje (prej 01/01.12 – 14/12.12. 15:00): ... 34.792,01 kr

 

b) Në diskutimet që u bënë nga të pranishmit lidhur me statutin e fondit u paraqit nevoja që të bëhën disa ndryshime në nenin pesë.Për t`u njoftue me ndryshimet  e bëra  lexo nenin pesë! Nryshimi në këtë nen u pranue me votimin unanim të të pranishmeve.

 

Satutu I ri I cili hyn në fuqi prej dates 01.Janar. 2013 ka këtë përmbajtje:

 

STATUTI 2012

 

Dispozitat e përgjithshme

 

neni - 1

 

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

 

Shoqata  është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në Høje Taastrup ne adresën:

 

Bedri Bytyqi

Leen B5 st. Dør 2

2630 Høje Tastrup

Mobil 50376585

Shoqata ka këtë gjirollogari: ”Reg.nr.1551, konto nr.10387353, Danske bank”

 

neni - 2

 

Anëtarit i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës nga Danimarka ne vendëlindje.

 

neni - 3

 

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës ,familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes  në vendlindje.

 

neni - 4

 

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës  i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga Danimarka në vendlindje.

Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit “. Gjithashtu nëse familja  vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000kr nga fondi.

 

Neni 5a

 

Anëtarët e rinjë , të cilët shprehin dëshirën me u anëtarësuar në këtë Fond, janë të obliguar që në afatin, Janar - Mars (për qdo vit kalendarik), në fillim të paguajnë nga 500 Kruna daneze për qdo anëtar të familjes, dhe në vitet pasuese, ata vazhdojnë me pagesën normale, 100 kruna daneze për qdo anëtar të familjes.

 

neni – 5b

 

Anëtari  duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut,Janar-Mars.(dmth. afati i fundit 31 Mars), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga  fondi).

neni - 6

 

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjesë, pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar – Mars (afati i fundit. 31 Mars) për qdo vitë kalendarik.

 

neni - 7

 

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

 

neni - 8

 

Anetari që nuk e bën pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – mars, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

 

neni - 9

 

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

 

neni - 10

 

Këtë statut  mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik  adresa eshte: lotifundit.dk

 

neni - 11

 

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vite dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

 

neni - 12

 

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

 

neni - 13

 

Transferimi i të hollave nga banka ( fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).

 

neni - 14

 

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

 

neni - 15

 

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte dokumentacion:

 

- Certifikatën e vdekjes

- Fakturen e transportit të kufomës dhe

- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

 

neni - 16

 

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë, anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit.

 

neni - 17

 

Fondi ka vulen e vet në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Den sidste tåre”

 

neni - 18

 

Në rast se ne fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim te te ndjerit familja i merr nga fondi menjehere pasa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

 

Holbæk, 15. Dhjetor. 2012

 

 

c) U shqyrtue ankesa e familjes së të ndjerit  Asan Gashit, anëtarit me nr. 688. Familja e të ndjerit Asan Gashi kishte bërë pagesën e antarësisë se fondit në konto të gabuar dhe për këtë në mungesë të dëshmisë kryesia e fondit nuk i kishte bërë kompenzimin për  transportimin e anëtarit të vdekur të kësaj fmilje për Kosovë. Mbasi u vërtetue se i lartëshenuari kishte bërë pagesën me kohë dhe mjetet e paguara në konto të gabuar i ishin këthyer  fondit dhe se pagesa ishte kryer më kohë u kërkue edhe qëndrimi i të pranishmeve në mbledhje për pagesën e kompenzimit për transportim të kufomës. Të pranishmit mbasi u njoftun me ankesën dhe menyrën e pagesës së bërë në fond u deklaruan unanimisht që të  lartëpërmendurit t´i bëhet kompenzime me mjetet e fondit për transportimin e kufomës për Kosovë në shumën 17.250 kr. daneze.

 

e) Nga të pranishmit u diskutue rreth punës së kryesisë së fondit. Puna u vlerësue  e sukseshme. Në mbledhje kishte mendime nga të pranishmit qe kryuesia e fondit të vazhdoj punën me të cilët kryesija e ngushtë nuk u pajtue me faktin se është e nevojshme të bëhën zgjedhje të reja dhe të  freskohet kryesia e  fondit me fytyra dhe ide te reja që fondi të jetë sa ma fuksional dhe ma i sukseshëm.

U vendos nga pjesëmarrësit në mbledhje që pika e rendit të ditës nënë d) Zgjedhja e kryesisë së fondit të mbahet  dikund rreth fundit të marsit 2013 diku në Julland.Pjesëmarës në këtë mbledhje do të jetë kryesija e zgjeruar se bashku me antarët e kryesisë së zgjedhur ne Fyn dhe Julland.

Pergjegjesin për vendin dhe kohën e mbajtjës së kësaj mbledjjeje e mori Muj Berisha.me banim në Nakskov- Llolland.

 

 

Proqesmbajtes: Rexhep Makolli

 

******************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

 

25/11.2012

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 19

 

*Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare "Loti i fundit” se më :

 

Datën 15/12-2011, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN VJETOR të rradhës.

 

Tubimi edhe këtë rradhë do të mbahet në qytetin e Holbekut, adr. Havevang 26 dhe fillon në ora 12:00.

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. Skender Rama, të cilin e falenderojmë edhe këtë herë. Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Skender Rama në tlf. 52665799.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

Kryesia e Shoqatës humanitare "Loti i fundit”, të gjithë anëtarëve të kësaj shoqate ia uron  Jubileun e 100 vjetorit të PAVARËSISË  SË SHQIPËRISË.

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

25/11.2012

H. Taastrup

 

 

******************************

 

STATUTI 2011

 

Dispozitat e përgjithshme

 

neni - 1

 

Emri i Shoqatës (Fondit) është “Loti i fundit“. Fondi i anëtarve për transportimin e kufomave ne vendlindje- Kosovë, Shqiperi dhe vise te tjera të banuara me shqiptarë

 

Shoqata  është e pavarur dhe ka karakter humanitar me seli në Høje Taastrup ne adresën:

 

Bedri Bytyqi

Leen B5 st. Dør 2

2630 Høje Tastrup

Mobil 50376585

Tlf. 54623203

 

neni - 2

 

Anëtarit i mbulohen shpenzimet gjatë transportimit të kufomës nga Danimarka ne vendëlindje.

 

neni - 3

 

Nëse ndonjë anëtari i ndodhë ndonjë fatkeqësi tragjike (vdekje) gjatë udhëtimit - Danimarkë dhe shtete tjera të Europës, familjes se tij i mbulohen shpenzimet për transportimin e kufomes  në vendlindje.

 

neni - 4

 

Nëse anëtarit i ndodh ndonjë fatkeqsi, tragjedi (vdekje) gjatë udhëtimëve jashte Danimarkës, shpenzimet e transportimit të kufomës i mbulon Fondi aq sa kushton transportimi i të vdekurit nga Danimarka në vendlindje.

Nëse anëtari pagues i fondit vdes në vendlindje familja e të ndjerit ndihmohet me 5000 kr. nga mjetet e Fondit “Loti i fundit “. Gjithashtu nëse familja vendos që të ndjerin ta varros në Danimarkë, familja ndihmohet me 5000 kr. nga fondi.

 

neni - 5

 

Anetari i ri që shprehë dëshirë me u anëtarsue në këtë fond duhet të bëje pagesën e anetarsisë prej ditës së formimit të fondit me shumë prej 100 kr daneze për qdo antare të familjes (fondi eshtë i formuar prej dates 01/01-2009).

-- Anëtari i ri duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut, neni 6 (Janar-Shkurt), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në  të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga fondi).

 

neni - 6

 

Në anëtarsimin e fondit duhet të përfshihen të gjithë anëtarët e familjes pa marrë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar - Shkurt për qdo vitë kalendarik.

 

neni - 7

 

Shuma e anetarsimit mund të ndryshoj sipas inflacionit me vendimin e kryesisë së fondit.

 

neni - 8

 

Anetari që nuk e bën pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – shkurt, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

 

neni - 9

 

Secili anetar i fondit të kufomave, qoftë si individ ose si grup që dëshiron të tërhiqet nga ky fond, mund të tërhiqet, por pa kthim të mjeteve që i ka dhënë më parë në fond

 

neni - 10

 

Këtë status mund ta posedon qdo anetar i fondit dhe mund ta merrë qdo kush përmes rrjetit elektronik  adresa eshte: lotifundit.dk

 

neni - 11

 

Këshilli i fondit të kufomave tubohet një herë në vite dhe bënë kontrollimin e pagesave të anetarsisë dhe llogaritjen e bugjetit vjetor në muajin dhjetor.

 

neni - 12

 

Me aprovimin e ketij statuti bëhet zgjedhja e kryesisë nga anetarsia e fondit në përbërje të: kryetarit, sekretarit dhe arkatarit. Nënshkrimet e kryesisë duhet të deponohen në një bankë të Danimarkes.

 

neni - 13

 

Transferimi i të hollave nga banka (fondi) në konton e kryefamiljarit të familjes se ngushtë të të ndjerit, bëhet nga anëtarët e kryesisë së fondit (kryetari, sekretari dhe arkatari).

 

neni - 14

 

Zgjedhjen e kompanise e cila do ta bënë transportimin e kufomes për në vendlindje e bënë kryesia e fondit (në bazë të ofertës ma të volitshme të afruar nga dy apo tri kompani).

 

neni - 15

 

Për të fituar të drejtën e transferimit të të hollave, familja e të vdekurit obligohet ti ofroi kryesisë së fondit këte dokumentacion:

 

- Certifikatën e vdekjes

- Fakturen e transportit të kufomës dhe

- Kopjet e fakturave (dëftesave) të pagesës së anëtarsisë për të gjithë anëtarët e familjes.

 

neni - 16

 

Nëse anetarit i vjen në vizitë, në Danimarkë ndonje pjestar nga familja e ngushtë, anetari eshte i obliguar ta anetarsojë mysafirin në fond (me 100 kr.) nëse dëshiron që të gëzoj të drejtën e kompenzimit në 50% të shumës së paraparë nga fondi ne rast fatkeqësie (vdekje) gjatë kohes se qendrimit te tij ne Danimarke. Pagesa duhet të kryhet mbas largu 7 dite prej ditës së ardhjës së mysafirit.

 

neni - 17

 

Fondi ka vulen e vet në të dy gjuhët, shqipe dhe ate daneze shoqata humanitare: “ Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

 

neni - 18

 

Në rast se ne fond na mungojne mjetet (te hollat) per transportimin e te vdekurit per ne vendlindje, shpenzimet per transportim i mbulon (i paguan) familja dhe kompenzimin e mjeteve (pareve) per transportim te te ndjerit familja i merr nga fondi menjehere pasa fondi ti siguron mjetet e mjaftuara për pagesë.

 

Holbæk, 26. Nëntor. 2011

 

******************************

 

Shoqata humanitare  "Loti i fundit”

13/11.2011

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 16

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare  "Loti i fundit” se më :

 

Datën 26/11-2011, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN VJETOR të rradhës.

 

Tubimi edhe këtë rradhë do të mbahet në  qytetin e Holbekut, adr. Havevang 26 dhe fillon në ora 14:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. Skender Rama, të cilin e falenderojmë edhe këtë herë. Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Skender Rama në tlf. 52665799.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që  të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

 

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

13/11.2011

H. Taastrup

 

************************************************

 

 

Njoftimi nr.18, dt. 10/11.2012

 

 

 

 

Njoftohën të gjithë anëtarët e Fondit “Loti i fundit” se më dt. 11.11. 2012 në ora 19:00, me ftesën e  “Rtvzik”-ut (Radiotelevizionit Zëri i Kosovës,Fr.  Fm:88.1), të ftuar do të jenë, Bedri Bytyqi dhe Rexhep Makolli, anëtar të kryesisë së Fondit “Loti i fundit”.

Të gjithë të interesuarit mundë të inkuadrohen me pyetjet e tyre rreth punës dhe funksionimit të Fondit gjatë periudhës 4 vjeqare.

Kryesia e Fondit “Loti i fundit” në emër të të gjithë antarëve e falenderonë “RTVZIK-un” dhe stafin e tij, për ftesën dhe krijimin e mundësisë për të gjithë mërgimtarët që përmes këtij radiostacioni shumë të njohur,të njoftohën me punën, aktivitetin dhe funksionimin e Fondit “Loti i fundit”.

Pra valët e Rtvzik-ut mundë ti dëgjoni në frekuencat, Fm 88.1 ose në faqën e internetit, www.rtvzik.com

 

Këtij njoftimi i bashkangjitet edhe raporti 4 vj. i gjendjes materiale të fondit i paraqitur nga Kryesia e Fondit “Loti i fundit”.

Raporti  i gjendjes materiale të Fondit “Loti i fundit” gjatë periudhës, 01.01.2009 -  19.10.2012 i paraqitur sipas viteve:

 

I. Për vitin 2009 : Deri më datën 31.12.2009 kishim 488 anëtarë, të cilët edhe kishin paguar anëtarësinë dhe kemi këtë gjendje materiale:

Hyrje: ....................... 49.200,00 kr.

Kamata për 2009: .................. 9,78 kr.

Gjithsej të hyrat për 2009: .. 49.209,78 kr.

 

Dalje: ....................... 38.087,00  kr.

Gjendja në fund të vitit: .... 11.122,78 kr.

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- 354,00 kr./blerja e vulës /,

- 300,00 kr./taksa (gebyr) terhequr nga  Danske bank/,

- 37.433,00 kr ( 2 x 2500 euro). / Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd. ”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi, për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, Latif Igrishta, anëtarit nr. 149 dhe Imer Mustafaj, anëtarëit nr. 458.

Gjithsej: 38.087,00kr

 

II. Për vitin 2010 : Deri me dt. 31.12.2010, në listen e anëtarësisë figurojnë 633 anëtarë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2009  .....................................11.122,78 kr

Shuma nga ”tre përqindëshi”  ........................55.459,68 kr

Shuma nga anëtarësia 2010  .........................66.800,00 kr

Gjithsej:  ..................................................133.382,46 kr

Dalje: deri më 31.12.2010)  ...........................1.240,34 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2010):   132 142,12 kr

 

Sqarim  se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr. = 300,00 kr;

- Shpenzimet e rrugës gjatë turneut të anëtarëve të Kryesisë në Fyn e Jyland, më 16.1.2010, të cilat u paguan në xhirollogarinë e Bislim B.(pagesa e urës dhe naftës)= 940,34 kr. Gjithsej:1.240,34 kr.

III. Për  vitin 2011: Deri më dt. 31/12-2011, në listen e anëtarësisë figurojnë 723 anëtarë . Pra kemi 90 anëtarë  të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2010.............................132.142,12 kr

Shuma nga anëtarësia 2011........................ 72.200,00 kr

Gjithsej:....................................... 204.342,12 kr

Dalje: (deri më 31/12-2011).....................  77.085,92 kr

Gjendja përfundimtare (31/12-2011)............   127.256,20 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr.= 300,00kr.

- Pagesa në llogari të Ali Hetemit, për familjen e të ndjerit Qamil Hetemi, antarit nr.276 i cili më 16/09-2010  ndroj jetë në Kosovë, 5000kr.

- Pagesa në llogari të Nd. “Pikëllimi” për transportimin e kufomave të të ndjerëve: Ali Plana ant. nr 104 i cili ndroj jetë më 17/12-2010, Sanije Kuqi,ant. nr.576 ecila ndroj jetë më 02/01-2011 dhe Naser Blaku, ant. nr 280 i cili ndroj jetë më 26/01-2011,gj. 54.642,86kr. (2x2500+1x2300=7300 euro) paguar më dt.08/04-2011.

- Pagesa në llogari Nd.” Pikëllimi” për transportimin e kufomës  së të ndjerës, Kimete Lushaj, ant. Nr.595 e cila ndërroj jetë më18/08-2011, gj. 17.143,06 kr.(2300euro), paguar më dt.21/11-2011

Gjithsejt dalje: ................................77.085,92 kr

 

IV. Për v. 2012: Deri më dt. 19/10.2012, në listën e antarësisë figurojnë,793 anëtarë. Pra kemi 70 antarë të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2011.......................................127.256,20 kr

Shuma nga anëtarësia e v.2012.............................. 79.600,00 kr

Gjithësejt:   .............................................206.856,20 kr

Dalje (prej 01/01.12 deri më 19/10.12).....................34.742,01 kr

Gjendja përfundimtare (19/10.2012, ora 15:30)..............172.114,19 kr

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës, 9 muaj x 25kr.............................. 225,00kr.

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të nndjerës Hamide Gashi, ant. Nr.28 e cila ndërroj je të në shkurt të v.2012, gjithsejtë (2300euro), paguar më dt.12/03.2012............................17.252,64 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerit, Sherif Gashi, ant.nr. 374 i cili ndërroj jetë më 10/03.2012, gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 30/03.2012.......................................... 17.264,37kr

Gjithsejt dalje (ej 01/01.12 – 19/10.12) :.................. 34.742,01 kr

 

Kryesia e Fondit “Loti i fundit

 

*************************************************

 

Njoftimi nr.18, dt. 20/10.2012

 

 

 

 

 

Njoftohën të gjithë anëtarët e Fondit “Loti i fundit” se më dt. 21.10 2012 në ora 19:00, me ftesën e Drejtorit të “Radioprojektit 21” Z. Havzi Sylejmani, të ftuar do të jenë, Bedri Bytyqi dhe Rexhep Makolli, anëtar të kryesisë së Fondit “Loti i fundit”.

Të gjithë të interesuarit mundë të inkuadrohen me pyetjet e tyre rreth punës dhe funksionimit të Fondit gjatë periudhës 4 vjeqare.

Kryesia e Fondit “Loti i fundit” në emër të të gjithë antarëve e falenderonë “Radioprojektin 21” dhe pasaqërisht Drejtorin, Havzi Sylejmani, për ftesën dhe krijimin e mundësisë për të gjithë mërgimtarët që përmes këtij radiostacioni shumë të njohur,të njoftohën me punën, aktivitetin dhe funksionimin e Fondit “Loti i fundit”.

 

Këtij njoftimi i bashkangjitet edhe raporti 4 vj. i gjendjes materiale të fondit i paraqitur nga Kryesia e Fondit “Loti i fundit”.

Raporti  i gjendjes materiale të Fondit “Loti i fundit” gjatë periudhës, 01.01.2009 -  19.10.2012 i paraqitur sipas viteve:

 

I. Për vitin 2009 : Deri më datën 31.12.2009 kishim 488 anëtarë, të cilët edhe kishin paguar anëtarësinë dhe kemi këtë gjendje materiale:

Hyrje: ....................... 49.200,00 kr.

Kamata për 2009: .................. 9,78 kr.

Gjithsej të hyrat për 2009: .. 49.209,78 kr.

 

Dalje: ....................... 38.087,00  kr.

Gjendja në fund të vitit: .... 11.122,78 kr.

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- 354,00 kr./blerja e vulës /,

- 300,00 kr./taksa (gebyr) terhequr nga  Danske bank/,

- 37.433,00 kr ( 2 x 2500 euro). / Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd. ”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi, për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, Latif Igrishta, anëtarit nr. 149 dhe Imer Mustafaj, anëtarëit nr. 458.

Gjithsej: 38.087,00kr

 

II. Për vitin 2010 : Deri me dt. 31.12.2010, në listen e anëtarësisë figurojnë 633 anëtarë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2009  .....................................11.122,78 kr

Shuma nga ”tre përqindëshi”  ........................55.459,68 kr

Shuma nga anëtarësia 2010  .........................66.800,00 kr

Gjithsej:  ..................................................133.382,46 kr

Dalje: deri më 31.12.2010)  ...........................1.240,34 kr

Gjendja përfundimtare (31/12.2010):   132 142,12 kr

 

Sqarim  se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr. = 300,00 kr;

- Shpenzimet e rrugës gjatë turneut të anëtarëve të Kryesisë në Fyn e Jyland, më 16.1.2010, të cilat u paguan në xhirollogarinë e Bislim B.(pagesa e urës dhe naftës)= 940,34 kr. Gjithsej:1.240,34 kr.

III. Për  vitin 2011: Deri më dt. 31/12-2011, në listen e anëtarësisë figurojnë 723 anëtarë . Pra kemi 90 anëtarë  të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2010.............................132.142,12 kr

Shuma nga anëtarësia 2011........................ 72.200,00 kr

Gjithsej:....................................... 204.342,12 kr

Dalje: (deri më 31/12-2011).....................  77.085,92 kr

Gjendja përfundimtare (31/12-2011)............   127.256,20 kr

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr.= 300,00kr.

- Pagesa në llogari të Ali Hetemit, për familjen e të ndjerit Qamil Hetemi, antarit nr.276 i cili më 16/09-2010  ndroj jetë në Kosovë, 5000kr.

- Pagesa në llogari të Nd. “Pikëllimi” për transportimin e kufomave të të ndjerëve: Ali Plana ant. nr 104 i cili ndroj jetë më 17/12-2010, Sanije Kuqi,ant. nr.576 ecila ndroj jetë më 02/01-2011 dhe Naser Blaku, ant. nr 280 i cili ndroj jetë më 26/01-2011,gj. 54.642,86kr. (2x2500+1x2300=7300 euro) paguar më dt.08/04-2011.

- Pagesa në llogari Nd.” Pikëllimi” për transportimin e kufomës  së të ndjerës, Kimete Lushaj, ant. Nr.595 e cila ndërroj jetë më18/08-2011, gj. 17.143,06 kr.(2300euro), paguar më dt.21/11-2011

Gjithsejt dalje: ................................77.085,92 kr

 

IV. Për v. 2012: Deri më dt. 19/10.2012, në listën e antarësisë figurojnë,793 anëtarë. Pra kemi 70 antarë të rinjë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2011.......................................127.256,20 kr

Shuma nga anëtarësia e v.2012.............................. 79.600,00 kr

Gjithësejt:   .............................................206.856,20 kr

Dalje (prej 01/01.12 deri më 19/10.12).....................34.742,01 kr

Gjendja përfundimtare (19/10.2012, ora 15:30)..............172.114,19 kr

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës, 9 muaj x 25kr.............................. 225,00kr.

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të nndjerës Hamide Gashi, ant. Nr.28 e cila ndërroj je të në shkurt të v.2012, gjithsejtë (2300euro), paguar më dt.12/03.2012............................17.252,64 kr

- Pagesa në llogari të Ndërmarrjes “Pikëllimi”për transportimin e kufomës së të ndjerit, Sherif Gashi, ant.nr. 374 i cili ndërroj jetë më 10/03.2012, gjithësejt, (2300 euro),paguar më dt. 30/03.2012.......................................... 17.264,37kr

Gjithsejt dalje (ej 01/01.12 – 19/10.12) :.................. 34.742,01 kr

 

Kryesia e Fondit “Loti i fundit

 

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare "Loti i fundit”

26/02.2012

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 17

 

Njoftohen të gjithë antarët e SH.H. ”Loti i fundit”, të cilët nuk e kanë bërë ende pagesën e antarësisë për këtë vit apo vitet e mëparme (2009,2010dhe 2011), që t`a rrespektojnë afatin e pagesës së antarësisë (29.02.2012). Në të kundërtë, ata të cilët nuk i kryejnë obligimet konform STATUTIT (26.11.2011) , nuk kanë të drejtë kompenzimi për rastet që mund të ju ndodhin.

Ju përkujtojmë:

 

neni - 5

 

Anetari i ri që shprehë dëshirë me u anëtarsue në këtë fond duhet të bëje pagesën e anetarsisë prej ditës së formimit të fondit me shumë prej 100 kr daneze për qdo antare të familjes (fondi eshtë i formuar prej dates 01/01-2009).

-- Anëtari i ri duhet ta bënë pagesën në afatin e paraparë me statut, neni 6 (Janar-Shkurt), për ta gëzuar të drejtën e kompenzimit nga fondi, në të kundërtën të drejtën e kompenzimit e fiton vetëm në vitet pasuese. (Psh. Pagesa bëhet në Maj e rasti ndodh në Qershor, atëher ajo familje nuk e gëzon të drejtën e kompenzimit nga fondi).

 

neni - 8

 

Anetari që nuk e bën pagesën e anetarsisë me kohë në periodën janar – shkurt, e humbë të drejtën e kompenzimit nga fondi në vitin përkatës, (lexo nenin.5).

Ju përkujtojmë edhe një herë gjirollogarinë e fondit, Danske bank- foreningen ”Det sidste tåre” konto nr. 1551 10387353

 

******************************

 

Shoqata humanitare  "Loti i fundit”

13/11.2011

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 16

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Shoqatës humanitare  "Loti i fundit” se më :

 

Datën 26/11-2011, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN VJETOR të rradhës.

 

Tubimi edhe këtë rradhë do të mbahet në  qytetin e Holbekut, adr. Havevang 26 dhe fillon në ora 14:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. Skender Rama, të cilin e falenderojmë edhe këtë herë. Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Skender Rama në tlf. 52665799.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë, anëtar të Shoqates humanitare "Loti i fundit”, me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që  të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

 

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

13/11.2011

H. Taastrup

 

*************************************************

 

1. Raporti për gjendjen e fondit në tremujorin e parë të vitit 2011

 

2. E ndryshme

 

1. Krytari në pika të shkurta i njoftoj të pranishmit se ne fondin ”Loti i fundit”në tremujorin e parë të këti viti kemi një numer të antarëve të rinjë që kanë bëre pagesën e antarësisë  cka dëshmon se ndërrimet qe u bënë në Statut në mbledhjën e fundit në Holbæk kanë dhëne rezultate.

Kryetari ndër të tjera  potencoj se kishte edhe antarë që nuk knanë vazhduar me pagesën e antrësise, po krahasuar me numërin e antarëve të rinjë që kanë bëre pagesën , ky është numër  shumë i vogël. Brengosëse për kryesin tha kryetari është fakti se një numer i vogël i antarëve ka bërë pagesën e antarësisë pa shenimin e emrit të personit që ka bërë pagesën cka po na krijon vështërësi rreth identifikimit të tyre.lTë pranishmit u njoftuan edhe më numrin e antarëve parapagues të fondit që vdiqën dhe mjetet që u tërhoqen nga fondi për transportimin e kufomave të tyre deri në vendlindje. Atyre ju paraqit kjo pasqyrë e e gjendjes së fondit:

I. Për vitin 2009 tha: Deri më datën 31.12.2009 kishim 488 anëtarë, të cilët edhe kishin paguar anëtarësinë. Ai në mënyrë tabelare paraqite gjendjen reale:

Hyrje:  49.200,00 kr.

Kamata për 2009:  9,78 kr.

Gjithsej të hyrat për 2009:  49.209,78 kr.

Dalje:   38.087,00  kr.

Gjendja në fund të vitit:  11.122,78 kr.

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- 354,00 kr./blerja e vulës /,

- 300,00 kr./taksa (gebyr) terhequr nga  Danske bank/,

- 37433,00 kr ( 2 x 2500 euro). / Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd. ”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi, për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, Latif Igrishta, anëtarit nr. 149 dhe Imer Mustafaj, anëtarëit nr. 458.

Gjithsej: 38.087,00

 

2. Për vitin 2010 tha: Deri me dt. 31.12.2010, në listen e anëtarësisë figurojnë 633 anëtarë, ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

Bartja nga viti 2009  11.122,78 kr

Shuma nga ”tre përqindëshi”  55.459,68 kr

Shuma nga anëtarësia 2010  66.800,00 kr

Gjithsej:  133.382,46 kr

Dalje: deri më 31.12.2010)  1.240,34 kr

Gjendja përfundimtare: 132 142,12 kr

 

Sqarim  se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 12 muaj x 25kr. = 300,00 kr;

- Shpenzimet e rrugës gjatë turneut të anëtarëve të Kryesisë në Fyn e Jyland, më 16.1.2010, të cilat u paguan në xhirollogarinë e Bislim B.(pagesa e urës dhe naftës)= 940,34 kr. Gjithsej:1.240,34 kr.

 

III. Për tremujorin e parë të  vitit 2011 tha: Deri më dt. 10/04-2011, në listen e anëtarësisë figurojnë 712 anëtarë . Pra kemi 79 anëtarë  të rinjë (37ant. i kanë bërë pagesat e plota për 3 vite ndërsa 42 ant. kanë bërë pagesa të pjesërishme), ndërkaq kemi këtë gjendje materiale:

 

Bartja nga viti 2010.............................132.142,12

Shuma nga anëtarësia 2011................. 60. 500,00

Gjithsej:...........................................192.642,12

Dalje: (deri më 10/04-2011)..............  59. 717,86

Gjendja përfundimtare (10/04-2011). 132.924,26

 

Sqarim se ku kanë shkuar mjetet:

- Taksat e bankës 3 muaj x 25kr.= 75,00kr.

- Pagesa për familjen e të ndjerit Qamil Hetemi, antarit nr.276 i cili më 16/09-2010  ndroj jetë në Kosovë, 5000kr.

- Pagesa në llogari të Nd. “Pikëllimi” për transportimin e kufomave të të ndjerëve: Ali Plana ant. nr 104 i cili ndroj jetë më 17/12-2010, Sanije Kuqi,ant. nr.576 ecila ndroj jetë më 02/01-2011 dhe Naser Blaku, ant. nr 280 i cili ndroj jetë më 26/01-2011,gj. 54.642,86kr. (2x2500+1x2300=7300 euro) paguar më dt.08/04-2011.

Gjithsej: 59.717,86.

 

2.U diskutue rreth Statutit të fondit. Mendimi i shumicës së antarëve të pranishëm në mbledhje ishte që mos të bëhën ndërrime të shpeshta në Statut sepse ngjallet huti dhe mosbesim të antarësia e fondit. Kishte edhe individ të tillë qe mendonin se duhet bëre ndërrime në Statut, sikur ishte rasti me Ramadan Latifin i cili propozoj që të bëhen ndryshime në Statut me qëllim që t`u bëhet e munëshme anëtarëve të rinjë të bëjnë pagesën nga ky vit dhe jo nga viti kur është formue fondi . Propozimi nuk gjeti përkrahje në mesin e të pranishmeve dhe mbeti qe të diskutohet ne mbledhjën e ardhëshme në kryesin e gjerë të fondit.

Në kryesi nga Lollandi u propozuan:

 

Naser Hyseni

Naser Latifi

Nazim Ujkani dhe

Isa Xhafa

 

Dy të parët u zgjodhen unanimisht nga të pranishmit. Dy te fundit nuk ishin të pranishëm në mbledhje dhe përgjegjja pritet nga Qazim Hajdari për pranim a mos pranim të kandidaturës.

Në këte mbledhje u zgjodh edhe një komision prej dy antrësh: Muj Berisha dhe Naser Latifi që për detyrë kishin kontrollimin e mjeteve të hyra dhe të dala ne fondin” Loti i fundit” qe nga formimi i këti fondi. Mbas kontrollimit të dokumentacionit në mënëre te detajuar ky komison doli me konstatimin se nuk kishte shkelje të Statutit në përdorimin e mjeteve dhe se cdo gjë ishte kryer nga kryesia e ngusht e fondit konform Statutit të aprovuar nga antarësia e fondit, qka dëshmohet edhe me nenshkrimin e tyre.

Procesmbajtësi: R.  Makolli

Kryetari:       B. Bytyqi

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare  "Loti i fundit”

31/03.2011

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 14

 

Njoftohen të gjithë bashkatdhetarët tanë me banim në Danimarkë se më:

 

Datën 10/04-2011, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN e rradhës. Tubimi  këtë rradhë do të mbahet në  qytetin Nakskov (Llolland), adr. ”Shoqata shqiptaro-daneze, Kosova”,  rruga, Løftoftevej, nr. 22 Nakskov   dhe fillon në ora 13:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e kan bërë, Qazim Hajdari dhe Naser Hyseni, të cilët i falenderojmë përzemërsisht.. Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ti kontaktoni Qazen në tlf. 22981713 ose Naserin në tlf. 28318830.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që  të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

31/03.2011

H. Taastrup

 

*************************************************

 

 

Shoqata humanitare  "Loti i fundit”

05/11.2010

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 12

 

Njoftohen të gjithë bashkatdhetarët tanë me banim në Danimarkë se më:

 

Datën 27/11-2010, Shoqata humanitare ”Loti i fundit” do të mbajë TUBIMIN VJETOR të rradhës. Tubimi edhe këtë rradhë do të mbahet në  qytetin e Holbekut, adr. Havevang 26 dhe fillon në ora 13:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë Z. Skender Rama, të cilin e falenderojmë edhe këtë herë. Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni Z. Skender Rama në tlf. 52665799.

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që  të na shkruajnë në adresën elektronike, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

 

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

11/02.2010

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 11

 

1. Njoftohen anëtarët e Shoqatës Humanitare „Loti i fundit“ se më datën 27. Janar 2010, në llogarin e kontos së fondit tonë, 10387353, u pagua shuma prej dk. 55.549,68 /pesdhjetë e pesë mijë e pesqindë e dyzet e nëntë kruna e 68 øri). Pagesën e kësaj shume e bëri ish Kryesia e Fondit të ”Tre përqindëshit” (6411282).

Kryesia e Shoqatës Humanitare ”Loti i fundit” në emër të të gjithë anëtarëve të shoqatës e falenderon ish  Kryesinë e fondit të ”Tre përqindëshit” për këtë shumë të paguar në fondin tonë.

 

2. Gjithashtu i njoftojmë anëtarët e shoqatës sonë se më datën 16. Janar 2010 Kryesia e Shoqatës Humanitare ”Loti i fundit” pati një turne në Fyn dhe në Jylland. Aty u mbajtën dy tubime, në Svendborg dhe në Kolding. Qëllimi i këtyre mbledhjeve ishte, formimi i degëve të shoqatës edhe në Fyn dhe Jylland.

Me këtë rast në mbledhjen e cila u mbajtë në Svendborg nga të pranishmit në atë mbledhje u bë zgjedhja e  kryesisë së Degës për Fyn në këtë përbërje:

 

Naser Krasniqi, kryetar,

Regjep Zeneli, anëtar

Agush Mollopolci, anëtar dhe

Gani Halimi, anëtar.

 

Në mbledhjen e cila u mbajtë në Kolding, në kryesi të degës së Shoqatës Humanitare ”Loti i fundit” për pjesën jugore të Jyllandit u zgjodhën:

 

Fadil Lushaj, kryetar,

Jeton Smajlaj, anëtar dhe

Agim Beka, anëtar.

 

Në të dy mbledhjet u vendos që anëtarët e të dy kryesive të këtyre degëve njëherit zgjedhen edhe anëtarë të kryesisë së Shoqatës Humanitare „Loti i fundit“.

 

3. Nga raporti i fundit i pranuar nga banka me datë 04. Shkurt 2010 gjendja momentale në fond është kr. 94.817,12.

 

Anëtarët të cilët ende nuk e kanë kryer pagesën e anëtarësisë për vitin 2010, luten që këte ta bëjnë para datës 01. Mars 2010, në të kundërtën duhet të paguajnë nga kr. 200 për të rritur dhe kr. 100 për fëmijë nën 18 vjet            (lexo NENIN 6. të statutit të ri).

 

Vërejtje: Nga raporti i bankës figurojnë 12 pagesa anonime (6 në Roskilde dhe 6 në Frederiksund) të bëra në vitin 2009. Prandaj, ju tërheqim vërejtjen edhe një herë! Ata, të cilët i kanë bërë këto pagesa, duhet patjetër t’i dergojnë të dhënat (emrin dhe mbiemrin e të gjithë antarëve për të cilët është bërë pagesa) së bashku me një kopje të fakturës. Në të kundërtën, pagesat anonime nuk do t’i marrim të vlefshme (nuk do të jenë valide). Dërgesën mund ta bëni te njëri nga anëtaret e kryesisë. Kjo vlenë edhe për ata kryefamiljar që gjatë pagesës e kanë shënuar vetëm emrin e vet dhe jo edhe të anëtarëve tjerë të familjes. Prandaj luten të gjithë anëtarë të cilët e kanë bërë pagesën që të na dergojnë një kopje të fletëpagesës së bashku me emrat e anëtarëve të familjes së tyre.

 

Mënyra më e preferuar është pagesa me dëftesë (fletëpages) ku mundë ti shënoni edhe emrat e anëtave të familjes.

 

Kryesia e Shoqatës Humanitare ”Loti i fundit” ju uron të gjithë bashkëatdhetarëve Festën 17. Shkurtit – Dyvjetorin e pavarësisë së Kosovës.

 

Kryesia e Shoqatës Humanitare “Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

03/01.2010

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 10

 

Njoftohen të gjithë bashkatdhetarët tanë  me banim në Danimarkë se më datën 10 Janar 2010

Shoqata humanitare: ”Loti i fundit”do të mbajë TUBIMIN VJETOR të rradhës për vitin 2010.

Tubimi këtë rradhë do të mbahet në qytetin e Holbek-ut, adresa:

 

Smedelundsgade 20, 4300 Holbæk dhe fillon në ora 10:00.

 

Rezervimin e sallës ku do të mbahet tubimi e ka bërë z. Skender Rama, të cilin e falenderojmë edhe këtë herë.

Për hollësi rreth vendit të tubimit mund ta kontaktoni z. Skender Rama në telefon  .

 

I ftojmë bashkatdhetarët tanë me banim në Danimarkë që (sipas mundësive) ti përgjigjen kësaj ftese dhe duke treguar vullnetin e mirë të marrin pjesë në këtë tubim.

 

Për rendin e ditës së këtij tubimi pjesmarrësit do të njoftohen ditën e tubimit.

 

Ata të cilët (për shkaqe të ndryshme) nuk kanë mundësi të marrin pjesë në tubim, janë të mirëpritur që të na shkruajnë në adresat tona elektronike, të cilat mund ti gjejnë në faqën tonë të internetit, www.lotifundit.dk , ku mundë ti dergojnë propozimet apo vërejtjet në lidhje me punën njëvjeqare të Shoqatës sonë.

 

Kryesia e Shoqatës humanitare: ”Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

18/12.2009

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 9

 

Njoftohën antarët e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit” se deri më datën 09. Dhjetor 2009 (raporti i fundit i marrun nga ”Danske Bank”) numri i antarëve të cilët e kanë bërë pagesën e ka arritur shifrën 473 antarë (plus 4 antarë të cilët e kanë bërë pagesën edhe për vitin 2010).

 

Data 09/12-09, ora 15:57

Hyrje:

kr. 47.700,00

Dalje:

kr. 38.037,00 edhe ate:

- kr. 354,00 blerja e vulës

- kr. 250,00 taksa (gebyr) tërhequr nga Danske bank

- kr. 37.433,00 Paguar më 09/12-2009 në llogari të Nd.”Pikëllimi” pr. Fatmir Elezi për shërbimet e transportimit të kufomave të të ndjerëve, antarit nr. 149 dhe antarit nr. 458. ( 2 x 2500 euro)

Gjendja: kr. 9.663,00

 

Kryesia e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit” edhe njëherë ju shpreh ngushllimet më të thella familjes Igrishta dhe familjes Mustafaj. Poashtu, i falenderojmë të dy familjet, të cilat duke e parë se fondi ynë është  ende i varfër, treguan vullnetin e mirë dhe u tërhoqën prej kompenzimit të  biletës së udhtimit si përcjellës i kufomës.

 

Falenderojmë poashtu edhe Ndermarrjen ”Pikëllimi” dhe pronarin Fatmir Eljezi, të cilët i kryen të gjitha shërbimet rreth transportimit të kufomave të të ndjerëve Igrishta dhe Mustafaj, për në vendlindje ashtu sikurse edhe na premtuan, (për 24 orë).

 

Bashkatdhetarë të nderuar, duke e analizuar listën e antarësisë, ku vërehen shumë parregullsi të cilat janë në kundershtim me STATUTIN e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit” (mundeni ta lexoni në faqen tonë të internetit www.lotifundit.dk) ku jemi të obliguar që ta rrespektojmë.

 

Psh. Neni 5 dhe 6.

 

 

Kryesia e Shoqatës Humanitare “Loti i fundit”

 

*************************************************

 

neni – 5

Anetari i ri që shprehë dëshirë me u anetarsue në këtë fond duhet të bëje pagesën e anetarsisë prej ditës së formimit të fondit me shumë prej 100 kr daneze për qdo antare të familjes (fondi eshtë i formuar prej dates 01/01-2009).

 

neni – 6

Në anetarsimin e fondit përfshihen të gjithë antarët e familjes. Pa marë parasysh moshën, dhe pagesa ështe 100 kr. daneze për qdo anëtar. Pagesa duhet të bëhet deomos në periodën Janar - Shkurt për qdo vitë kalendarik.

 

Pra, neni 5 dhe 6 e obligon familjen që ti antarson të  gjithë antarët e familjes së ngushtë (baba, nëna, bashkëshortja dhe të gjithë fëmitë) pa marrë parasysh a jetojnë me një adresë apo jo.

Shembull. : baba jeton në Århus,  nana jeton në Frederiksund, dy fëmi jetojnë në Roskilde, tre të tjerët në Odense. Për shoqatën tonë kjo është një familje, pa marr parasysh a jetojn me një apo tri adresa. Në të kundertën nuk i takon kompenzimi. Ata duhet të mirren vesh a do të antarsohen si familje, me të gjithë antarët apo jo. Prandaj të kenë kujdes ata të cilët nuk I kanë antarsuar të gjithë antarët e familjes që këte ta bëjnë sa ma parë, në të kundërtën në rast vdekjeje të një antari ajo familje nuk ka të drejtë në kompezim në bartjen e kufomës për në vendlindje.

 

Shembull:

 

Emri : Zonja (e posedon shoqata)

Mbiemri : Mbiemri (e posedon shoqata)

Adresa : Rruga 55 (e posedon shoqata)

Post nr : 4900

Qyteti : nakskov

Telefon nr.: (e posedon shoqata)

Email-adressa : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (e posedon shoqata)

Ditelindja : 18021927

Emri i personit 2 :

Ditelindja e personit 2 :

Emri i personit 3 :

Ditelindja e personit 3 :

Emri i personit 4 :

Ditelindja e personit 4 :

Emri i personit 5 :

Ditelindja e personit 5 :

Emri i personit 6 :

Ditelindja e personit 6 :

 

Ketu shifet se familja e ka regjistruar vetëm nënën 83 vjeqare. Nëna do te anëtarësohet atëherë kur e tërë familja do të anëtarësohet.

 

Dhe parashtrohet pyetja. Nëqoftëse shumica e antarëve i antarson vetëm pridërit e moshuar dhe personat me semundje të rëndë ku mjeku ju tregon këtu në Danimakë diagnozën e sëmundjes, atëher nga do ti marrim ne të hollat për kompenzim?! Vall, mos do të na pikin nga qielli së bashku me borën që po na bjen këto ditë ?!

 

Të nderuar, ose ta marrim me serizitet këtë punë, ose ta mbyllim fondin dhe pranojmë se nuk dimë ende të bëjmë as një organizim të vogël të këtij lloji ku shkon në dobi të të gjithë neve.

 

Ata të cilët nuk i kanë regjistruar të gjithë antarët e familjes kanë afat qe deri më 31. dhjetor 2009 që këtë ta bëjnë sa ma parë. Në të kundërtën, përsërisim, nuk ju takon kompenzimi, dhe pas datës 01. Janar 2010 në njoftimin tjetër do ti publikojmë emrat e të gjithë atyre familjeve që nuk i kanë antarsuar të gjithë antarët e familjes dhe të cilët me vendim te kryesise të Shoqatës humanitare ”Loti i fundit” do të largohen nga Shoqata humanitare ”Loti i fundit”.*************************************************

 

Falenderimet tona per Shoqaten Humanitare "Loti i Fundit"

 

Unë Lendita Mustafaj me Familje dhe te gjith ne shqiptaret ne Sønderborg e falenderojm me zemer Shoqaten humanitare "Loti Fundit" per organizimin e percjelljes së kufomës së babait/shokut tonë Imer Mustafaj për ne Kosovë.

Organizimin qe e keni bërë ka qen mjaft e pregaditur, te gjithat i keni kryer ju "Loti i Fundit" kur ne familja Mustafaj në ato momente nuk kemi dit qka te bëjm.

Falenderimet tona per ju Shoqaten humanitare" Loti Fundit" nuk kan skej. Allahu ju Shperbleft.

Ashtu si keni premtuar, mbrenda 24 orëve kufoma e babait tonë arriti në shtëpinë e familjes sonë në Mitrovic.

Une terhiqem prej kompenzimit të biletës sime si përcjellse, dhe shumen e biletes do ta paguaj vetë me knaqsi.

Pra unë jam ndarë shumë i knaqur nga ky udhtim dhe per atë rast edhe shperha dëshiren e familjes time që ajo shumë e biletës sime të mbetet në  fondin e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit”.

Te gjith shqipataret ktu ne sønderborg jemi habitur me Fondin "Loti i Fundit" dhe te gjith kan then gjat të pames " edhe ne do te behum antarë" kshtu qe ju te gjith mergimtaret ku do qe jeni  po ju lutem regjistrohnu ne ket fond  sepse vdekjen e kemi ma afer se gjithqka.

 

Pra edhe një her ju falenderoj shum dhe ju pershendes te gjithve.

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

 

 

Me 10. Dhetor 2009

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

05/12-2009

H. Taastrup

 

Njoftim nr. 8

 

Bashkatdhetar të nderuar, ju njoftojmë se më datën  21/11-2009, ndërroi jetë në moshën 48 vj. Z. IMER MUSTAFAJ nga Mitrovica (anëtari nr. 458, në listën e anëtarësisë së Shoqatën humanitare ”Loti i fundit”).

I ndjeri jetonte së bashku me familjen e tij tre antarëshe në qytetin Sønderborg.

 

Përcjellja e kufomës së të ndjerit Imer Mustafa për në vendlindje u bë më datën 23/11-2009.

 

Të interesuarit të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në ngushllimet e familjes Mustafa, kanë mundësi që vizitat e tyre ti bëjnë pas datës 05/12-2009, në adresën Stenbjergparken 9 C, 1. tv  në Sønderborg.

 

Kryesia e Shoqatën humanitare ”Loti i fundit” i shprehë ngushllimet më të thella familjes MUSTAFA.

 

Kryesia e SH:H: ”Loti i fundit”

 

*************************************************

 

04. nentor 2009

 

FALENDERIM

 

Unë, Bahri Igrishta e falenderoj në emrin e familjes sime dhe në emrin tim personal, Shoqatën humanitare ”Loti i fundit” për organizimin e përcjelljes së kufomës së babait tonë Latif Igrishta për në vendlindje.

Ashtu si na u premtua, mbrenda 24 orëve kufoma e babait tonë arriti në shtëpinë e familjes sonë në Kosovë.

Ka qenë një udhëtim mjaft i pergatitur mirë sa që unë ju falenderoj shumë për këtë organizim që e keni bërë.

Une shpreha dëshirën qe të terhiqem prej kompenzimit të biletës sime si përcjells, dhe shumën prej 3200 kr. daneze, sa më kushtoj bileta do ta paguaj vetë.

Pra unë jam ndarë shumë i knaqur nga ky udhtim dhe per atë rast edhe shperha dëshiren e familjes time që ajo shumë e biletës sime të mbetet në  fondin e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit”.

 

Ju bëj apel te gjithë mergimtarve qe të regjistrohen ne këtë fond.

 

Pra edhe nje her ju falenderoj shumë dhe ju pershendes të gjithëve.

 

Bahri Igrishta

 

**************************************************************************************************

Familja Mustafaj, Sønderborg

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

17/10-2009

H.Taastrup

 

Njoftim nr. 7

 

Bashkëatdhetar të nderuar, ju njoftojmë se më datën. 16/10-2009, ndërroi jetë në moshën 65 vjecare z. Latif Igrishta ngaVushtria, anënari nr. 149. në listën e anëtarësisë së Sh.H. ”Loti i fundit”.

I ndjeri jetonte së bashku me familjen e tij  katër antarëshe në qytetin Maribo në Llolland.

 

Përcjellja e kufomës së të ndjerit Latif Igrishta për në vendlindje do të bëhet ditën e hënë, me datë 19/10-2009.

 

Të interesuarit të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në ngushllimet e familjes Igrishta kanë mundësi që vizitat e tyre ti bëjnë, të shtunden, të dielën dhe të hënën, në adresën, Skelstrupvej nr. 50, 4930 MARIBO.

 

Kryesia e SH:H: ”Loti i fundit” i shprehë ngushllimet më të thella familjes IGRISHTA.

 

Kryesia e Shoqatës humanitare ”Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”

10/09.2009

H. Taastrup

 

Njoftimi nr. 6

 

Bashkatdhetarë të nderuar, ju njoftojmë se Shoqata Humanitare ”Loti i fundit”, tani e ka edhe faqen e vet të internetit, www.lotifundit.dk . Ashtu siç ju kemi njoftuar edhe më përpara, këtë faqe të internetit na e ka mundësuar z. Ali Aslani pronar i A.T. ”Aslani Rejsen” në Kopenhagë, të cilin e falënderojmë përzemërsisht.

Në të ardhmen, JU, duke hyrë në këtë faqe, keni mundësi  të kontaktoni me të gjithë anëtarët e kryesisë së Sh.H. ”Loti i fundit”, qoftë nëpërmjet bisedes telefonike apo email-adresave, të cilat mund t’i gjeni në faqen tonë të internetit.

Aty mund t’i dërgoni  edhe emrat e anëtarëve për të cilët kryefamiljarët i kanë kryer pagesat, por emrat nuk i kanë shënuar. Prandaj ju lutemi, Juve që do të merrni këtë njoftim që  këtë  ta shpërndani edhe te të njohurit tuaj ashtu që të gjithë bashkatdhetarët tanë të kenë informim të plotë për ekzistimin dhe funksionimin e shoqatës, si dhe aktivizimit të faqes sonë të internetit.

Poashtu ju njoftojmë se numri i antarëve të cilët e kanë berë pagesën e antarësisë deri më dt. 07/09-2009 ora 10:57 në xhirologarinë e fondit:  reg.nr.1551 konto nr. 10387353 në bankën daneze (Danske bank) e ka arritur shifrën e 448 anëtarëve (plus 4 anëtarë, të cilët e kanë bërë pagesën e anëtarësisë edhe për v. 2010) .

Të dhënat e fundit në xhirollogarinë tonë janë:

07/09-09, ora 10:57

Hyrje: 45.200,- kr.

Dalje: 504,- kr. (354.- kr.blerja e vulës së Shoqatës dhe 2x75.- kr.=150,-kr. për taksa (gebyr) të bankës)

Gjendja momentale: 44.696,- kr.

 

Vërejtje: Nga raporti i bankës figurojnë 12 pagesa anonime (6 në Roskilde dhe 6 në Frederiksund). Prandaj, ju tërheqim vërejtjen edhe një herë! Ata, të cilët i kanë bërë këto pagesa, duhet patjetër t’i dergojnë të dhënat (emrin dhe mbiemrin e të gjithë antarëve për të cilët është bërë pagesa) së bashku me një kopje të fakturës. Në të kundërtën, pagesat anonime nuk do t’i marrim të vlefshme (nuk do të jenë valide). Dërgesën mund ta bëni te njëri nga anëtaret e kryesisë.

 

Kryesia e Sh. H. “Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

17/06.2009

H. Taastrup

 

Njoftim nr. 5

 

Bashkëatdhetarë të nderuar, ju njoftojmë se numri i anëtarëve të cilët e kanë bërë pagesën e anëtarësisë për vitin 2009, në gjirollogarinë e fondit ”Loti i fundit”, e ka arritur shifrën 440 anëtarë (plus 4 anëtarë të cilët e kanë bërë pagesën për v.2010). Kështu që të dhënat e fundit në gjirologarinë e fondit janë:

17/06-09, ora 16:00

Hyrje: 44.400,- kr.

Dalje:     429,-  kr.       (354.-kr. blerja e vulës së Shoqatës dhe 75.-kr. për taksa (gebyr) të bankës)

Gjendja: 43.971,- kr.

 

Duke u bazuar në interesimin e vazhdueshëm të bashkëatdhetarëve tanë për tu antarësuar në fond, ne vendosëm që ta shtym afatin e anëtarësimit deri në njoftimin e ardhshëm me shkrim nga kryesia e  Sh.H. ”Loti i fundit”.

Kështu që të gjithë ata bashkëatdhetar që janë njoftuar me vonesë për regjistrimin e fondit dhe nuk kanë pasur mundësi që ta bejnë pagesën e anëtarësisë mbrenda afatit të caktuar më parë, ju jepet rasti që këtë ta bëjnë gjatë muajve të ardhshëm, përkatësishtë deri  në njoftimin e ardhshëm të kryesisë së fondit, në gjirollogarinë: reg.nr.1551 konto nr. 10387353 në bankën daneze (Danske bank).

Poashtu ju lutemi të gjithë anëtarëve të fondit, të cilët e kanë bërë pagesën e anëtarësisë dhe nuk i kanë shënuar emrat e tyre apo emrat e anëtarëve të familjes për të cilët e kanë berë pagesën, që sa ma parë ta dergojnë një fotokopje të fakturës së bashku me emrin dhe mbiemrin e të gjithë antarëve për të cilët eshtë bërë pagesa. Dërgesën e bëni në adresën:

 

Bedri Bytyqi,

Leen B5 st.-2, H. Taastrup

2630 Taastrup

 

Në këtë mënyrë ju na ndihmoni që ta kompletojmë listën e të gjithë anëtarëve të fondit. Në të kundërtën, pagesat anonime nuk do të jenë valide.

Për pyetje apo qdo paqartësi në lidhje me fondin mundeni të telefononi në numrin 50376585 apo të shkruani në adr. el. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bashkatdhetar të nderuar, ju njoftojmë gjithashtu se së shpejti, ju do te keni mundesi që të na kontaktoni  në faqen e internetit, www.lotifundit.dk  Këte na e ka mundësuar, Z. Ali Asllani, drejtor i A.T. “Aslani Rejsen, i cili i mori mbi vehte pagesën e të  gjitha shpenzimeve duke e përfshi edhe përpunimin e faqes. Faqja e jonë e internetit është  në përpunim dhe së shpejti do të jetë gati.

Për këtë, Kryesia e  Sh.H.”Loti i fundit”, në emër të të gjithë anëtarëve të shoqatës i shprehë falenderimet ma të perzemërta Z. Ali Aslani dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Bashkëatdhetar të nderuar, ju njoftojmë gjithashtu se me ndihmën dhe ndërmjetësimin  e Z. Skender Rama me banim në Holbek, ne e kemi marrë ofertën më të volitshme prej  Kompanisë për transportimin e kufomave për në vendlindje,”Bestattungsinstiut”,Drejtor, Fatmir Eljezi. Tel.       . Mob.    .  Ne, Kryesia e Sh. H.”Loti i fundit” kemi  kontaktuar per mes tlf. me Z. Fatmir Eljezi, ku jemi pajtuar qe këto ditë  ta bëjmë edhe një kontratë me shkrim.

Në emër të anëtarëve të Sh.H.”Loti I fundit” e falenderojmë perzemërsisht Z.Skender Rama per këtë ndihmë.

Prandaj, familjaret te cilëve u ndodh rasti i vdekjes, duhet që menjëher ta kontaktojnë Z. Fatmir Eljezi në njërin prej numrave të telefonit të lartëshënuar ,i cili pastaj do ti kryen shërbimet rreth nxjerrjes së kufomës nga spitali dhe dergimin e saj në adresën e familjes së tij në vendlindje. Për vendin e ceremonive fetare vendos familja.

Sa i përket biletës së përcjellsit të kufomës, familjarët duhet ta kontaktojnë Z. Ali Aslani në nr. e tel. . Kryesia e Shoqatës humanitare “Loti i fundit” ju dëshiron të gjithë bashkëatdhetarëve pushime të këndshme verore.

 

Letrën e Z. Ali Aslani mund ta lexoni në tërsi.

 

E nderuara kryesi !

Ju lumte, vetem duke qene transparet mundet dicka te funkcionon.

E kam rezervuar linkun: http://www.lotifundit.dk/ per ju.

Me ndihmen e www.chati.dk do e perpunojm faqen, na nevojiten propozimet tuaja se sa BUTONA (hyrje) te kete faqja dhe emerimin e tyre. Un propozoj: HOME, SHOQATA, LAJMERIME, ANETARSIM, KONTAKT por normalisht ashtu si ju te vendosni.

Shpenzimet e mirembajtjes se faqen do i keni dhurate nga Aslani Rejser dhe CHATI.DK.

Faqja do te punon via serverit te www.unojet.dk (prone e Aslani Rejser).

Propozojm qe per sejcilin anetar te kryesis (i perbere nga inicialet e anetarit, psh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) te formohet nga nji (1) email dhe emaili kryesor te jet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Me nderime: Ali Aslani

 

*************************************************

 

Shoqata humanitare ”Loti i fundit”

19/05.2009

H. Taastrup

Njoftim nr. 4

 

Bashkëatdhetarë të nderuar, ju njoftojmë se numri i anëtarëve të cilët e kanë bërë pagesën e anëtarësisë për vitin 2009, në gjirollogarinë e fondit ”Loti i fundit”, e ka arritur shifrën 422 anëtarë (plus 4 anëtarë që e kanë bërë pagesën për v.2010). Kështu që të dhënat e fundit në gjirologarinë e fondit janë:

18/05-09, ora 16:00

Hyrje: 42.600,- kr.

Dalje: 429,-  kr. (354.- kr. blerja e vulës së Shoqatës dhe 75.-kr. për taksa (gebyr) të bankës)

Gjendja: 42.171,- kr.

 

Duke u bazuar në interesimin e madh të bashkëatdhetarëve tanë për tu antarësuar në fond, ne vendosëm që ta shtym afatin e anëtarësimit deri në njoftimin e ardhshëm me shkrim nga kryesia e  Sh.H. ”Loti i fundit”.

Kështu që të gjithë ata bashkëatdhetar që janë njoftuar me vonesë për regjistrimin e fondit dhe nuk kanë pasur mundësi që ta bejnë pagesën e anëtarësisë mbrenda afatit të caktuar më parë, ju jepet rasti që këtë ta bëjnë gjatë muajve të ardhshëm, përkatësishtë deri  në njoftimin e ardhshëm të kryesisë së fondit, në gjirollogarinë: reg.nr.1551 konto nr. 10387353 në bankën daneze (Danske bank).

Poashtu ju lutemi të gjithë anëtarëve të fondit, të cilët e kanë bërë pagesën e anëtarësisë dhe nuk i kanë shënuar emrat e tyre apo emrat e anëtarëve të familjes për të cilët e kanë berë pagesën, që sa ma parë ta dergojnë një fotokopje të fakturës së bashku me emrin dhe mbiemrin e të gjithë antarëve për të cilët eshtë bërë pagesa. Dërgesën e bëni në adresën:

 

Bedri Bytyqi,

Leen B5 st.-2

2630 Taastrup

 

Në këtë mënyrë ju na ndihmoni që ta kompletojmë listën e të gjithë anëtarëve të fondit. Në të kundërtën, pagesat anonime nuk do të jenë valide.

Për pyetje apo qdo paqartësi në lidhje me fondin mundeni të telefononi në numrin 50376585 apo të shkruani në adr. el. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kryesia e Shoqatës humanitare “Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Njoftim nr. 2

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Fondit “Loti I fundit” se deri me 06/03-2009, ora 15:07,  janë anëtarsuar dhe i kanë bërë pagesat gjithsejtë ,159 anëtarë. Ne, së bashku me kétë njoftim ,ju dergojmë edhe listen e anëtarëve të Fondit “Loti I fundit” të cilët e kanë bërë pagesën deri më dt. 06/03-2009, ora 15:07.

Anëtarët të cilët e kanë bërë pagesën deri më këtë  datë dhe nuk I kanë shënuar emrat  e tyre (shiko listën),  luten që këtë ta bëjnë sa ma parë. Kjo vlenë edhe për ata anëtarë qe dëshirojnë ta bëjnë pagesën dhe të antarësohen në Fond  edhe pas dates 06/03-2009 .

Prandaj edhe njëherë ju lutemi të gjithë  anëtarëve të Fondit,”Loti I fundit” të cilët e kanë bërë pagesën si dhe ata anëtarë që planifikojnë të paguajnë anëtarësin në ditët që vijojnë,  që sa ma parë ti dergojnë , emrin dhe mbiemrin e të gjithë anëtarëve për të cilët bëni pagesën  së bashku me një foto- kopje të fakturës dhe adresën e banimit (si dëshmi se personi në fjalë e ka bërë pagesën). Dërgesën e bëni  në e-mail adr. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ose  në adresën:

 

Foreningen “Den sidste tåre”

Leen B 5  St.-2

2630 Taastrup

 

Në këtë mënyrë ju na ndihmoni që të kompletojmë listën me të gjithë emrat e anëtarëve të Fondit ”Loti i fundit”.

Në të kundërten pagesat anonime (pa emër e mbiemër) nuk do të jenë valide.

Listën  përfundimtare, anëtarët e Fondit do ta marrin pas datës 31/03.2009. ku anëtarët do të njoftohen edhe me gjendjen e Fondit (hyrjet dhe daljet e parave).

Prandaj edhe njeherë  ju lutemi që ti njoftoni të gjithë të njohurit tuaj për formimin e Fondit ”Loti i fundit” ashtu që ata të cilët kanë dëshirë për tu antarësuar le ta shfrytëzojnë këtë rast  tani duke e bërë pagesën në bankën (Danske bank), Foreningen ”Den sidste tåre”, Reg.nr. 1551 konto nr. 10387353

 

Kryesia e Fondit ”Loti i fundit”

 

*************************************************

 

Njoftim nr. 1

 

Njoftohen te gjithe bashkëatdhetaret tanë në Danimark se me iniciativen e një grupi shqiptaresh me banim ne Sjelland dhe Llolland, është regjistruar fondi per transportimin e kufomave për në vendlindje me  emrin: Shoqata humanitare: ”Loti i fundit” - Den humanitære forening: ”Det sidste tåre”

Shoqata e ka statutin e vete dhe fondin në banken daneze (danske bank). Të drejtën e anëtaresimit në këtë fond e kanë të gjithë bashkëatdhetarët tanë nga Kosova, Shqiperia dhe viset tjera te Ballkanit që jetojnë apo punojne në DANIMARKË (pa marr parasysh statusin e qendrimit ne Danimark).

Pagesa e anëtaresisë është 100 kr. daneze për qdo anëtarë dhe kjo pagesë bëhet nje herë në vit. Te interesuarit mundë të fillojne menjeher te bëjnë pagesën në këtë gjirologari: Danske bank- foreningen ”Det sidste tåre” konto nr. 1551  10387353, duke i dhënë edhe emrat e secilit anëtar për të cilin e kryeni pagesën. Kopjen e faktures te cilen e merrni nga banka pasi që ta kryeni pagesën, e ku janë te shënuar edhe emrat e anëtarëve për të cilët keni paguar, duhet ta ruani dhe ajo do të ju sherbej si dëshmi që ju e keni bërë pagesën e anëtarësisë në fond.

Për këtë vitë afati i fundit i  pagesës është data 30. PRILL.2009, ndërsa vitet e ardhshme dy muajt e parë te vitit (janar, shkurt).

Këtij njoftimi i bashkangjitet edhe statuti i fondit dhe proqesverbali i mbledhjes se formimit të fondit ”Loti i fundit” .

Për qdo informatë tjetër ose paqartësi mundë te drejtoheni ne tlf. 50376585 ose ne em.adr . This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ps: Duke marr parasysh se ne nuk kemi mundësi qe ketë njoftim t’ua shpërndajmë të gjithë bashkëatdhetarve qe jetojnë dhe punojnë në Danimarkë, ju lusim (apelojmë) qe ju ta njoftoni rrethin tuaj aty ku jetoni ashtu që sipas mundësive askush te mos mbetet i pa informuar për themelimin dhe regjistrimin e fondit.

 

Nga Kryesia e fondit ”Loti i fundit”

Antarësohu

Danske Bank:
Reg.nr. 1551
konto nr. 10387353

Sponzorët